Oxford Research AB har på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) genomfört en studie om kommunernas arbete med Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD erbjuder dels information om den fysiska tillgängligheten i vardagen, och är dels ett verktyg för att inventera den fysiska miljön.

Oxford Research AB har på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) genomfört en studie om kommunernas arbete med Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD, som utvecklats, ägs, och drivs av VGR, erbjuder dels information om den fysiska tillgängligheten i vardagen, och är dels ett verktyg för att inventera den fysiska miljön. Rapporten i sin helhet syftar till att ge VGR ett underlag för planeringen av det fortsatta arbetet med TD på både regional och nationell nivå. Kartläggningen har gjorts med hjälp av dokumentstudier, en enkät till samtliga anslutna kommuner samt fallstudier i åtta av de kommuner som är anslutna till TD. Följande frågeställningar har legat till grund för studien:

• Vad finns det för anledning till att TD används i olika utsträckning? Vad finns det för hinder?
• Vilka framgångsfaktorer finns det bakom ett lyckat TD-arbete?
• Hur kan TD fortsatt bidra till att stödja arbetet med fysisk tillgänglighet i kommunerna? Hur kan TD:s potential utnyttjas bättre?

Huvudsakliga resultat: framgångsfaktorer för kommunernas TD-arbete

TD är generellt mycket uppskattat av de kommuner som använder det. Samtidigt innebär variationer i storlek, behov, resurser, kunskap och historik i kommunerna att man har olika förutsättningar för att arbeta med TD.
• Det är avgörande att kommunerna har tillräckligt med resurser, både i form av tid och pengar, för att arbeta med TD.
• En förutsättning för ett framgångsrikt TD-arbete har visat sig vara att den tjänst som bär ansvar för TD-arbetet är placerad på den enhet som även har hand om kommunens lokaler/hyrning av lokaler för kommunala verksamheter.
• Det är mest framgångsrikt att inventera och åtgärda simultant, eftersom inventeringarna annars riskerar att bli utdaterade.
• Kunskap om TD och dess syfte(n) är centralt för att få igång ett aktivt TD-arbete.
• Fördjupad kunskap om TD har flera kommuner insamlat vid deltagande på TD-enhetens nätverksträffar och utbildningar. Dock sägs det vara svårt för kommuner med knappa resurser att delta vid dessa utbildningar då det krävs att man åker långväga och tar tid från ordinarie arbetsuppgifter.
• Det är ovanligt att kommuner samverkar kring TD, men enstaka exempel visar på att det kan underlätta arbetet.
• Att använda TD för att identifiera enkelt avhjälpta hinder har varit ett framgångskoncept.
• Kommuner som har haft ett aktivt arbete med TD eller fysisk tillgänglighet överlag har på något sätt arbetat med det kommunala funktionshinderrådet eller pensionärsrådet. Detta för att sprida kunskap om TD och samla in åsikter och uppmuntra till ett användande.

Rekommendationer till VGR för det fortsatta arbetet
• Utred invånares användning och upplevelse av TD. Det kan bidra till att öka legitimiteten för TD, och till att skapa bättre underlag för kommunernas arbete med TD.
• Anpassa stödet till olika typer av kommuner. Det handlar bland annat om att se över hur TD på ett bättre sätt kan anpassas till mindre kommuner och glesbygdskommuner. En del i detta kan vara att främja samverkan mellan kommuner.
• Sprid goda exempel av olika typer av TD-arbete. Flera kommuner har liknande utmaningar i sitt TD-arbete, och skulle kunna dra fördel av att höra hur andra kommuner har hanterat frågorna. Exempelvis kan det ske genom en onlineplattform, då många kommuner saknar resurser att delta i fysiska träffar.
• Tydliggör vad som gäller för privata fastighetsägare respektive kommunala verksamheter. Flera kommuner upplever regelverket som otydligt och efterfrågar ökad tydlighet.
• Marknadsför TD i samband med lanseringen av TD3. Att öka kännedomen om TD är ett sätt att öka användandet. Detta kan med fördel göras i samband med lanseringen av TD3.
• Inför en eventuell lansering av TD som nationell tjänst bör den kompetens och erfarenhet som finns på TD-enheten hos VGR fortsatt tas tillvara.

 

Rapporten presenterades för Kommittén för mänskliga rättigheter i december 2018. För mer information, kontakta gärna Malin Hellström, malin.hellstrom@oxfordresearch.se.

Se fler publikationer →