Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtanalys genomfört fem fallstudier av insatser för livslångt lärande i andra europeiska länder. Rapporten presenterar resultat och lärdomar från hur Finland, Nederländerna, Irland och Storbritannien finansierar satsningar för att främja det strategiska arbetet med kompetensförsörjning och -utveckling i små och medelstora företag.

Syftet med studien har varit att belysa hur olika länder arbetar med livslångt lärande som ett medel för att underlätta näringslivets kompetensförsörjning.

Rapporten lyfter fram följande resultat:

  • Framför allt yngre och välutbildade tar del av livslångt lärande. I Sverige är det framför allt personer inom branscherna vård och omsorg samt utbildning som tar del av formell vidareutbildning. Sverige har en stor andel vuxna som tar del av formell vidareutbildning jämfört med de andra länderna.
  • Livslångt lärande lyfts som en strategiskt viktig fråga på nationell nivå. Detta gäller för samtliga länder som ingått i studien. I både Sverige och Storbritannien finns livslångt lärande utpekat som ett fokusområde i de nationella strategierna för industrisektorn.
  • Insatser med stark koppling till näringslivets behov. Samtliga insatser som har studerats utgår från samma utmaning, nämligen att arbetsmarknaden förändas i hög takt, vilket ställer krav på arbetskraften att anpassa sig till nya kompetensbehov.
  • Fokus på matchning mellan utbildning och näringslivets kompetensbehov. De insatser som har studerats försöker alla möta näringslivets kompetensbehov. Det handlar bland annat om kartläggningar av kompetenser och kompetensbehov, utveckling och kommunikation av kurser och utbildningar samt upprättandet av plattformar och företagsnätverk.
  • Utvärdering mot kortsiktiga mål. Utvärderingarna av de insatser som genomförs fokuserar i första hand på det direkta utfallet hos individer, företag och andra parter. I endast ett fall har en effektutvärdering gjorts av genomslaget på produktivitet och konkurrenskraft i företag.

Utifrån studiens resultat har Tillväxtanalys presenterat ett antal generella faktorer att beakta vid utformningen av framtida insatser för livslångt lärande i Sverige:

  • Efterfrågnedrivna insatser skapar relevans och engagemang
  • Finansiella eller andra incitament är nödvändiga för att attrahera företag
  • En långsiktig plan för ägarskap och organisering av insatser krävs för varaktiga resultat
  • Uppbyggnad av strukturer för samverkan kräver långsiktighet och tålamod

Studien ingår i Tillväxtanalys ramprojekt ”Hur kan staten underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning.

För frågor om fallstudierna eller vårt erbjudande inom livslångt lärande, kompetensförsörjning och -utveckling, vänligen kontakta analytiker Louise Fabricius på louise.fabricius@oxfordresearch.se.

Se fler publikationer →