Denna rapport utgör halvtidsutvärderingen av den gröna investeringsfonden (Gröna fonden) som genomförs inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet.

Gröna fonden påbörjade sin verksamhet hösten 2016 och har under de två första åren byggt upp organisationen och genomfört tre investeringar.

Gröna fonden är en insats inom det nationella regionalfondsprogrammet för 2014–2020 med det övergripande syftet att bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Fram till 2023 har 650 miljoner kronor avsatts till en riskkapitalfond som drivs av Almi Invest. Verksamheten ska bidra till att investeringar genomförs i SMF i tidig fas, med stor tillväxtpotential, och som arbetar med innovativa tjänster och produkter som har en direkt eller indirekt klimatgasreducerande effekt. Investeringarna ska göras i den koldioxidsnåla ekonomin i alla delar av landet och sektorer. Gröna fonden är en saminvesteringsfond, vilket innebär att man investerar tillsammans med privata partners som står för minst halva investeringsbeloppet. Utöver ERUF-medel finansieras Gröna fonden av Energimyndigheten, Almi Företagspartner och Almi Invest.

Oxford Research fick i juni 2017 i uppdrag av Tillväxtverket att utvärdera Gröna fonden fram till och med år 2019. Utvärderingen har två huvudsakliga syften; att bidra till att öka kvaliteten i genomförandet samt att främja kunskapsutbyte och lärande, samt att fånga och bedöma insatsens resultat och effekter. Denna rapport utgör halvtidsrapporteringen för den lärande utvärderingen.

Sammantaget bedömer Oxford Research i detta skede att den Gröna fonden är en satsning som fungerar väl och har goda förutsättningar att nå de uppsatta målen. Vi bedömer att det finns ett behov av denna typ av insats, särskilt vad gäller mer kapitalintensiv grön teknik.

Vidare ser vi att fondens aktivitet i nuläget tyder på att man har goda förutsättningar för att nå de mellanliggande resultatmålen, medan det kan bli svårt att uppskatta Gröna fondens bidrag till resultatindikatorerna eftersom de sannolikt påverkas av en rad andra faktorer.

Vad gäller fondens arbete med hållbarhetsaspekter kan vi konstatera att miljöaspekten genomsyrar fondens angreppssätt medan jämställdhet och icke-diskriminering/lika möjligheter inte har en lika framträdande roll.

Gällande frågan om effektivitet bedömer vi att det inte finns några indikationer på uppenbara problem i styrsystemet. Den interna samstämmigheten anses god, samtidigt som det finns en risk för att eventuella målkonflikter kan uppstå.

Utvärderingsuppdraget fortsätter under 2019. För mer information, kontakta gärna Sofia Avdeitchikova, sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se.

Se fler publikationer →