Oxford Research har i perioden september 2016 till april 2019 genomfört en lärande utvärdering av projektet YFI - Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare. I den här artikeln sammanfattar vi utvärderingens slutsatser och rekommendationer.

YFI är ett projekt som drivs av Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad och delfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet har bedrivit integrerad yrkes- och SFI-utbildning för deltagare som inte avslutat SFI och därmed inte varit behöriga att söka en ordinarie yrkesutbildning inom komvux. Projektet har syftat till att både nå direkta utbildnings- och arbetsmarknadsresultat för målgruppen och att nå långsiktiga resultat i termer av metod- och modellutveckling för denna typ av utbildning.

I utvärderingens slutrapport konstaterar vi att:

 • Utvecklingen av en utbildningsmodell har nått långt
 • Det har skett viss utveckling av organisation och samverkan
 • Goda resultat har uppnåtts för målgruppen
 • YFI är en jämförelsevis effektiv insats
 • Förutsättningarna för tillvaratagande behöver stärkas

Följande rekommendationer lämnas till YFI och Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad avseende integrerad utbildning generellt:

 1. Integrerad utbildning är rätt väg – fortsätt inriktningen
 2. Integrerad utbildning är inte för alla – anpassa efter behov och möjligheter
 3. Bevara den tydliga helheten för individen

Utvärderingen lämnar följande rekommendationer till projektet avseende dess fortsatta arbete under den kvarvarande projekttiden:

 1. Överväg alternativ för undersköterskeutbildningen
 2. Ta vara på det material som genererats i YFI
 3. Blicka utåt: Sprid samt ta in kunskap
 4. Fortsätt undersöka nytta och effekt

Slutligen lämnar utvärderingen följande rekommendationer till Arbetsmarknadsförvaltningen avseende organiseringen av framtida utbildning och tillvaratagande av projektets resultat:

 1. Tydliggör behovet av leveranser från projektet
 2. Organisera/erbjud stödfunktioner för lärare
 3. Samordna kombinations-/integrerade utbildningar bättre
 4. Säkra kunskapsspridning från projektets medarbetare under sista året

Ladda ned rapporten till höger för att ta del av fullständiga slutsatser och rekommendationer.

Vill du komma i kontakt med våra analytiker som genomförde utvärderingen? Kontakta Johan Peck på johan.peck@oxfordresearch.se och Sirin Çelik på sirin.celik@oxfordresearch.se.

Se fler publikationer →