Oxford Research hade under 2019 i uppdrag av Tillväxtverket att arrangera fyra projektledarträffar och en konferens inom ramen för mötesplatsen Innovationsynk. Nu finns en rapport tillgänglig som sammanfattar diskussioner och lärdomar från EU-finansierade utvecklingsprojekt inom tematiskt område 1.

Innovationsynk är en plattform för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan projektledare för pågående projekt med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Plattformen avgränsas till projekt inom tematiskt mål 1 (Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation). Projekten är uppdelade i de tematiska områdena life science, uppkopplad och innovativ industri, smarta regioner och städer samt cirkulär och biobaserad ekonomi.

Innovationsynks konferens 2019 som Oxford Research var med och arrangerade samlade 117 deltagare. På konferensen diskuterades bland annat regionalfonden ur ett större perspektiv och önskemål inför nästa programperiod. Projektledarna lyfte särskilt behovet av flexibilitet i programmets struktur och genomförande och efterfrågade stöd från myndigheterna för att nå långsiktiga resultat. Diskussionerna handlade också om projektens arbete med hållbarhetsaspekterna, samarbeten med små och medelstora företag, projektledning och -genomförande.

Vid de fyra projektledarträffarna deltog totalt 70 projektledare för projekt som syftar till att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Flera projektledare lyfte liknande utmaningar från projektgenomförandet:

  • Att konkret lyckas utnyttja hållbarhetsaspekter som hävstänger för hållbar tillväxt, framför allt avseende jämställdhet och icke-diskriminering
  • Att skapa strukturförändring under en begränsad projektperiod
  • Att nå ut till och involvera små och medelstora företag när tids- och kompetensbrist råder bland företagarna
  • Att nå långsiktighet i projektresultaten

Det framkom också att projektledarna önskar mer tematiskt och praktiskt stöd från Tillväxtverket i form av lättillgängliga projektresultat och tydliga riktlinjer för projektens måluppfyllelse och arbete med hållbarhetsaspekterna.

Ta del av rapporten till höger för fullständiga resultat från Innovationsynk 2019.

Se fler publikationer →