Under tre år har Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen samarbetat för att få arbetslösa i åldrarna 15 till 24 år i sysselsättning genom projektet Basun. Oxford Research och Payoffs löpande utvärdering visar att projektet använt sina projektmedel ändamålsenligt och uppnått goda resultat.

Projektet Basun var ett samverkansprojekt mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen som syftade till att sänka ungdomsarbetslösheten i kommunen. Projektet medfinansierades av Europeiska Socialfonden, och inriktades mot att underlätta arbetsmarknadsetableringen för kvinnor och män i åldern 15 – 24 år genom att öka deltagarnas anställningsbarhet genom arbete, utbildning, praktik eller stegförflyttning. Förutom att utgöra en betydande satsning för att få ner ungdomsarbetslösheten i kommunen, syftade projektet även till att utveckla en fungerande upphandlingsmodell inom ramen för Basun för att deltagare skulle kunna matchas ut mot arbetsgivare tack vare sociala krav i upphandlingar.

Oxford Research har tillsammans med vårt partnerföretag Payoff AB utvärderat Basun under perioden januari 2016 – april 2019. Enligt riktlinjer från EU-kommissionen bedrevs utvärderingen som en löpande lärande utvärdering. De övergripande målen för utvärderingen var att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projektet, att understödja erfarenhetsspridning och att främja projektets genomförande. Som utvärderare hade Oxford Research och Payoff till uppgift att både bedöma måluppfyllelse och att bidra till att projektet bättre styrde mot uppsatta mål. Inom ramen för utvärderingen gjordes även en samhällsekonomisk analys.

Oxford Researchs och Payoffs generella bedömning vid projektslut var att Basun använt sina projektmedel ändamålsenligt och att insatsen lett till att 70 procent av deltagarna gått ut i arbete. De deltagare som hade varit i Basun var även mycket nöjda med insatsen. Utvärderingen pekade vidare på att samverkansstrukturerna, efter en ursprungligen lång uppstartstäcka, fanns på plats vid projektslut och att det fanns goda förutsättningar för fortsatt samverkan mellan de olika aktörerna i projektet. Avseende upphandling med sociala krav i upphandlingar rekommenderade utvärderingen att Botkyrka kommun säkerställer att erfarenheter och arbetsmetoder från projekttiden tillvaratas och att fortsatt utvecklingsarbete bedrivs.

Ta del av hela rapporten till höger.

För frågor om utvärderingen, kontakta Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se.

Se fler publikationer →