I december 2015 beviljades projektet Smart4U finansiering för att genomföra insatser för styrkeområdessamverkan och smart specialisering i Västmanland. Oxford Researchs löpande utvärdering av projektet pågick mellan 2016-2019.

Utvärderingens kommer fram till följande slutsatser:

 1. Projektets resultat speglar i varierande men överlag hög grad de förväntade resultaten vid projektslut enligt ansökan.
 2. Projektets avtryck på näringslivet inom styrkeområdena är begränsat vid projektslut.
 3. Projektet har gjort viktiga avtryck på stödsystemet i Västmanland inför den fortsatta samverkansprocessen och framtida insatser för smart specialisering.
 4. Förutsättningarna för långsiktiga effekter av projektet är goda men i hög grad beroende av fortsatta insatser samt att viktiga resultat och centrala lärdomar från projektet tas tillvara.

Utvärderingens lämnar följande rekommendationer:

 1. Stärk det strategiska ledarskapet för det fortsatta utvecklingsarbetet i regionen.
 2. Förtydliga syfte, mål och inriktning på samverkan som en del i arbetet i linje med den regionala strategin för smart specialisering.
 3. Förtydliga styrkeområdenas representation i stödsystemet.

Utvärderingen listar följande lärdomar:

 • Skapa klarhet i den kapacitet som finns hos projektparterna att arbeta med insatser i linje med de mål som sätts upp. Analysera förutsättningar och förankra projektansökan hos genomförande parter.
 • Skapa som en del i den inledande analysen en förståelse för den variation – likheter och olikheter – som finns mellan de samverkande branscherna. Framställ en tydlig idé och konkreta exempel på hur branschsamverkan ska ske i praktiken.
 • Etablera tidigt i projektet en samsyn om vad som ska åstadkommas (resultatmål) och möjliga vägar för att nå dit (aktiviteter), förslagsvis genom framtagandet av en projektlogik. Var tidiga med att initiera en strategisk process för långsiktigt tillvaratagande av projektets aktiviteter och resultat.
 • Säkerställ funktionella kopplingar mellan de genomförande stödsystemparterna och näringslivet inom samverkande branscher. Tillskriv parterna ett tydligt mandat att arbeta med insatser för smart specialisering inom och mellan branscherna.

Ta del av rapporten i sin helhet till höger.

För frågor om rapporten, vänligen kontakta analytiker Roe Langaas, roe.langaas@oxfordresearch.se, (+46) 738 74 85 38.

 

Se fler publikationer →