Uppdragsgivare: Tillväxtverket

Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur entreprenörskap och företagande kan bidra till att realisera Europeiska Socialfondens (ESF) syfte att främja sysselsättning och motverka utanförskap. Detta har undersökts med hjälp av fallstudier i sydsvenska projekt som helt eller delvis finansierats av ESF

De huvudsakliga resultaten från studien är följande: 

  •    Grad och karaktär av utanförskap som deltagande individer står inför påverkar förutsättningarna och möjligheterna till entreprenöriell utveckling.
  •    Tydlig kommunal förankring och förankring i lokalt näringsliv underlättar att arbeta med entreprenörskap och företagande i projekt.
  •    Fokus på kunskaper i svenska språket kan ha betydelse för arbetet.
  •  Få projekt har resulterat i traditionellt företagande. Andra bredare definitioner av entreprenörskap är svårare att
  • Projektledarens roll är en avgörande faktor för projektets möjlighet att arbeta med entreprenörskap och företagande.Se fler publikationer →