Under tre år har Nationalmuseum i Stockholm och det regionala museet Jamtli i Östersund samarbetat för att nå ut till en större publik, bland annat genom att kombinera Nationalmuseums stora konstsamling med Jamtlis pedagogiska verksamhet. Oxford Researchs löpande utvärdering visar att projektet nått en god måluppfyllelse och att förutsättningarna förbättrats för att åstadkomma regionalekonomiska effekter på lång sikt.

Mötet mellan Nationalmuseum omfattande konstsamlingar och Jamtlis pedagogiska och publika arbete var basen för projektet Nationalmuseum Jamtli. I projektet möttes de båda aktörerna för att skapa en ny arena för konstupplevelser, som var tänkt att bidra till regional tillväxt för små- och medelstora företag. Genom projektet inrättade Stiftelsen Jamtli i samverkan med Nationalmuseum en filial till museet i Östersund. Förutom att utgöra en betydande infrastruktursatsning låg fokuset på att skapa en arena för tillväxt genom konst, form och design. Etableringen skulle bygga på samarbeten och samverkan med det regionala näringslivet, med det uttalade effektmålet att Nationalmuseum Jamtli skulle bli en tillväxtmotor i regionen. Projektet beviljades medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Invigningen av Nationalmuseum Jamtli skedde i juni 2018.

Oxford Research hade under perioden januari 2016 – april 2019 i uppdrag att utvärdera Nationalmuseum Jamtlis affärsnytta. Enligt riktlinjerna från EU-kommissionen och Tillväxtverket bedrevs utvärderingen som en löpande lärande utvärdering. De övergripande målen med den löpande lärande utvärderingen var att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projektet, att understödja erfarenhetsspridning och att främja projektets genomförande. Som utvärderare hade Oxford Research till uppgift att både bedöma måluppfyllelse och bidra till att verksamheten bättre styrde mot sina uppsatta mål.

Oxford Researchs generella bedömning vid projektslut var att Nationalmuseum Jamtlis projektlogik hållit projektet igenom, att målen varit väl underbyggda och att det funnits tillräckligt med resurser, engagemang och vilja att driva projektet framåt. Utvärderingen pekade på att delprojektet affärsnytta nått en god måluppfyllelse och att det vid projektslut fanns uttalade och goda förutsättningar för en fortsatt naturlig samverkan mellan Nationalmuseum Jamtli och näringslivet. Denna samverkan bedömdes kunna möjliggöra ökade affärer för företagen och i förlängningen även regionalekonomiska effekter. Huruvida de senare kommer att gå att spåra är dock ämne för kommande forskning och utvärderingar.

Ta del av hela rapporten till höger.

För frågor om uppdraget, kontakta Ylva Grauers Berggren, ylva.grauers@oxfordresearch.se

Se fler publikationer →