Nuläges- och behovsanalys 2016

Efter nyår får länsstyrelserna ett nytt uppdrag, att samordna och organisera tidiga insatser för asylsökande.

För att kunna peka ut riktningen för insatser framöver gav Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag åt Oxford Research att gära en sammanställning av kunskap på strategisk nivå. Rapporten “Nyanlända i Stockholm: Nuläges- och behovsanalys 2016” har fokus på arbetsmarknad och kompetensförsörjning

– Det är framför allt viktigt att vi tittar på det vi inte vet i dag, exempelvis varför det tar längre tid för kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden i Stockholm eller hur vi säkerställer likvärdiga insatser för asylsökande, oavsett boendeform, säger Luiza Jastrzebska, utvecklingsledare på länsstyrelsens enhet för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor

Föreslagna utvecklingsområden i rapporten

  • säkerställa att det finns underlag för att analysera orsaker och samband kopplade till nyanlända behov
  • synliggöra gruppen asylsökande och nyanlända flickor och pojkar som kommit med vårdnadshavare
  • uppmärksamma kvinnor och flickors specifika behov
  • särskilda insatser för ensamkommande barn 16-17 år
  • kvalitetssäkra tidiga insatser för asylsökande och säkerställ att de är likvärdiga mellan olika boendeformer, och att titta på eget boende (EBO) är särskilt viktigt i Stockholms län
  • undersöka orsaker till att det tar längre tid för nyanlända kvinnor att komma in på arbetsmarknaden än för män, trots en god arbetsmarknad i Stockholms län
  • fortsätta att utveckla samarbeten mellan myndigheter och civilsamhälleorganisationer som asylsökande och nyanlända kommer i kontakt med
  • skapa förutsättningar att ge nyanlända lika villkor genom kunskapshöjande insatser för personal inom mottagande och etablering

Länsstyrelsen har konkretiserat en del av rapportens utvecklingsområden i handlingsplanen för jämställd tillväxt 2017-2018

För mer information, kontakta gärna Natalie Verständig, natalie.verstandig@oxfordresearch.se, +46 72 732 89 14. 

Se fler publikationer →