Oxford Research har med stöd av Nordiska ministerrådet genomfört en studie av livslångt lärande. Syftet med studien är att kartlägga hur länder i Norden arbetar med livslångt lärande i dag, men också vilka kompetensbehov som följer av omställningen till ett hållbart samhälle.

Livslångt lärande handlar om möjligheterna för arbetstagare att få kontinuerlig kompetensutveckling för att möta arbetsmarknadens behov. Det kan handla om utvecklingsmöjligheter inom det egna yrket, men också vidareutbildning för att kunna byta till yrken som arbetsgivare efterfrågar.

Studien visar:

  • Att de nordiska länder har kommit långt med det livslånga lärandet, men att en osäker framtid och intensiva omställningsprocesser innebär fortsatt behov av kontinuerlig kompetensutveckling
  • Att flera parallella omställningar innebär  en komplex bild av arbetsmarknadens behov
  • Att livslångt lärande är ett prioriterat område i samtliga nordiska länder
  • Att arbetsgivare är nyckelaktörer för att främja det livslånga lärandet
  • Att gränsöverskridande samarbeten kan hjälpa men inte lösa framtidens kompetensutmaningar

Studien innehåller även rekommendationer om hur de nordiska länderna kan förbättra förutsättningarna för livslångt lärande. Oxford Research rekommenderar länderna:

  • Att stärka samarbetet mellan utbildningsinstitutioner, näringslivet, och regeringar för att skapa ett mer sammanhängande system för livslångt lärande
  • Att öka flexibiliteten i utbildningsutbudet, uppmuntra till och underlätta utvecklingen av flexibla utbildningsformat som kan anpassas efter individens behov och arbetsmarknadens förändringar
  • Att stärka arbetsgivarens engagemang och skapa incitament och stödstrukturer för arbetsgivare att investera i sina anställdas kompetensutveckling, inklusive små och medelstora företag
  • Att utveckla och implementera effektiva system för validering av realkompetens som erkänns tvärs över Norden, för att underlätta rörlighet och kompetensutveckling
  • Att främja ett ökat nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte kring bästa praxis för att stärka och utveckla systemen för livslångt lärande.

Kontakta Oxford Researchs vd och senioranalytiker Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se om du har frågor om studien.

Se fler publikationer →