Delprogram i Interreg IV A

Kattegatt-Skagerrak (KASK) är inne i sin första generation av Interreg-program. För att kunna skapa en bättre översikt över de gemensamma utgångspunkterna för regioner och kommuner i KASK och för att få bättre underlag för hur resterande programperiod ska användas beslutades att en SWOT-analys ska utarbetas. Denna analys följer upp den SWOT som gjordes för hela programperioden inför uppstarten av Interreg IV A Öresund-Kattegatt-Skagerack.

Konsultfirman Oxford Research fick i uppdrag att göra denna SWOT, som grundar sig på regionala utvecklingsplaner samt insamling av data i regionerna som ingår i KASK. Den viktigaste källan till information har varit fem seminarier med tjänstemän från de tolv regionerna i KASK. På ett uppstartsseminarium i Varberg, tre arbetsseminarier i Grenå, Sandvika och Alingsås, samt ett avslutningsseminarium i Sandefjord har SWOT:en diskuterats och så småningom tagit form.

Till att börja med har konsulterna gått igenom de regionala utvecklingsplanerna och sedan enades tjänstemän från de tolv regionerna om de olika ämnesområdena som vi fokuserar på (och som också bildar kapitel i denna rapport). Därefter enades de även om de olika styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten inom varje område. Analysen inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten, tillsammans med rekommendationer för framtiden.

Varje kapitel inleds därefter med en del-SWOT, innehållandes resultat från det aktuella området. Den intresserade kan därefter läsa i varje kapitel på vilken grund de olika punkterna står på

Se fler publikationer →