Utvärderingsrapport 1 för Interreg IV A ÖKS

Oxford Research fick i maj 2011 i uppdrag av Tillväxtverket att sammanställa tre tematiska delrapporter inom ramen för utvärderingen av Interreg IVA Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Detta är den första och berör temat Näringsliv och Tillväxt. Syftet med rapporten är att besvara hur projekt inom programmet arbetar med företag, vilka aktörer som är drivande i projekten, vilka strategier som har använts för kunskapsspridning, vilka hinder och som projekten och företagen har stött på i samband med projekten samt företagens uppfattning om projekten och deras motivation för medverkan. Detta har gjorts genom fallstudier av nio projekt inom vilka kvalitativa djupintervjuer har hållits. Viktiga resultat av studien presenteras i punktform nedan men det är viktigt att komma ihåg att dessa resultat (med undantag för den första punkten) baserar sig på ett begränsat antal fallstudier bland projekten och därför inte nödvändigtvis speglar situationen i programmet som helhet:

  • Det är få projekt som har privata företag i sina styrgrupper eller referensgrupper. Av de 50 projekt i programmet som har företag som målgrupp är det endast sju stycken som har privata företag med i sin styrgrupp eller i sin referensgrupp.
  • De nio projekt som valdes ut som fallstudier arbetar alla på vitt skilda sätt med företag. Man kan dock dela upp projektet i tre övergripande kategorier efter hur de arbetar med företag och hur de vill främja hållbar tillväxt.
  1. Utbildningsprojekt som syftar till att utbilda och coacha företag.
  2. Samarbetsprojekt som syftar till att skapa mötesplattformar mellan företag, mellan universitet och företag eller/och mellan företag och det offentliga.
  3. Entreprenörskapsprojekt som syftar till att underlätta nyföretagande eller stötta befintliga företag.
  •  Bland projekten är det främst universitetspartners samt offentliga aktörer som har varit drivande i projekten. I delprogramområde Öresund dominerar universiteten medan det är vanligare med drivande offentliga aktörer i Kattegatt-Skagerrak. Analysen av projekten visar att det är en fördel om projekten har en drivande aktör som är ekonomiskt och organisatoriskt stor, har administrativ kompetens och besitter tidigare erfarenhet från Interregprojekt.
  • Kunskapsspridningen har i projekten varit avhängig målgruppen, och mycket litet kontakt med media har skett. Däremot ägnas mycket resurser åt en fungerande intern och extern kunskapsspridning, inte minst på grund av programmets betoning av vikten kring detta i statusrapporter och ansökningsdokument.
  • Hinder för företagens medverkan i näringslivsprojekt är kopplat till att de inte ser nyttan av deltagande i alltför stora och komplexa projekt och att de har svårt att avsätta tid för deltagelse. Dessutom kommer de ofta in för sent i projekten och företagens behov blir då inte tillgodosedda.
  • Företagens motivation för deltagande i de nio näringslivsprojekt vi studerat är främst att hålla sig ajour med den senaste forskningen från akademin, att kunna nätverka med andra företag samt representanter från akademin och det offentliga och slutligen att projekten ger möjligheter till affärsutveckling för företaget.
Se fler publikationer →