Uppdragsgivare: Diskrimineringsombudsmannen

Denna rapport ger en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige och på svenska förhållanden de senaste tio åren inom området trakasserier inom utbildning och arbetsliv. Rapporten är framställd på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Forskningsöversikten är kopplad till det prioriterade området rekrytering som DO har pekat ut som extra viktigt att arbeta med långsiktigt. Rapporten fungerar som ett stöd i DO:s arbete och för andra som arbetar med diskrimineringsfrågor.

I rapporten redovisas bland annat forskning om förekomsten av trakasserier, vilka följder trakasserierna får för de som utsätts och hur man kan arbeta för att motverka trakasserier. De metoder som använts är litteratursökningar i databaser samt intervjuer med forskare inom fältet.

Se fler publikationer →