Smart, Green and Integrated Transport

Hösten 2015 fick Oxford Research i uppdrag av Forum för transportinnovation att genomföra en studie av svenska aktörers uppfattningar om första utlysningen inom samhällsutmaningen Smarta, Gröna och Integrerade transporter i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Syftet med uppdraget var att bidra till Forumets kunskapsunderlag att agera för att säkra svenska aktörers ställning inom transportområdet samt främja ett fortsatt framgångsrikt deltagande i EU-programmen.

Studien genomfördes som en intervjustudie med 20 ledande aktörer inom forskning och innovation i transportsektorn. Två frågeställningar var ledande för uppdraget: dels vilka skillnader som svenska aktörer uppfattar mellan Horisont 2020 och det tidigare ramprogrammet för forskning, FO7, dels vad dessa skillnader inneburit för deltagandet i EU:s ramprogram. Två skillnader framhölls särskilt. För det första har EU-kommissionen infört ansökningar i två steg, vilket uppfattades som bra i teorin, men att implementeringen inte har lyckats i praktiken. För det andra är utlysningstexterna bredare och mer utmaningsorienterade än tidigare. Dessa förändringar har inte någon större betydelse för förutsättningarna att delta i EU-programmen. Däremot har detaljer i regelverket för finansiering ändrats på ett sätt som försvårar för forskningsinstitut att delta, medan näringslivet främjas.

Uppdraget presenterades i Vinnovas lokaler i Stockholm i november 2015. Presentationen spelades in och finns tillgänglig på Forumets hemsida.

Se fler publikationer →