Oxford Research har på uppdrag av Samordningsförbunden Huddinge Botkyrka Salem och Södertälje utvärderad det ESF-finansierade projektet "MIA Vidare". Projektet syftade till att hjälpa arbetslösa och utsatta personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

MIA (“mobilisering inför arbete”) var ett projekt som kom igång 2017 och som syftade till att tillämpa befintliga insatser samt att utveckla nya insatser för att stödja människor på vägen mot arbetsmarknaden.

“MIA Vidare” är en fortsättning på MIA. Projektet startade 2020 och fortsätter till september 2022. MIA Vidare vänder sig till personer i arbetsför ålder som är i behov av förstärkt samordning och stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Den utvärdering som Oxford Research genomfört av MIA Vidare har bland annat identifierat vilka nyttor som köpta arbetsträningsplatser på arbetsintegrerande sociala företag (ASF) skapar för deltagare samt försökt ge en samlad bild av om arbetsträningen bidrar till att fler personer i målgruppen börjar arbeta, studera eller på andra sätt närmar sig arbetsmarknaden.

Utvärderingen har genomförts genom dokumentanalys, intervjuer med relevanta aktörer, analys av kvantitativa data samt genom en enkät till deltagare i projektet.

I utvärderingsrapporten konstaterar vi bland annat att:

  • ASF har stor erfarenhet av att bemöta och hjälpa arbetslösa och utsatta personer. Dessutom är graden av individanpassning mycket stor.
  • En stor fördel och ett stöd för deltagarna är att de träffar andra personer på arbetsplatsen som befinner sig i en liknande livssituation.
  • Arbetsträning genom ASF syftar till att pröva den egna förmågan och att deltagarna ska gå stärkta ur erfarenheten. Individen lär känna sig själv genom olika typer av intressen och förmågor i sociala situationer. Deltagarna blir stärkta och får ökat självförtroende tack vare det individanpassade stödet.

Ta del av hela rapporten till höger.

Se fler publikationer →