Oxford Research hade under våren 2022 i uppdrag av Act Svenska kyrkan att utvärdera det Sida-finansierade projektet Changemaker.

Changemaker-projektet syftade till att öka förståelsen och engagemanget för Act Svenska kyrkans internationella arbete, främst hos målgruppen 16–30 år. Syftet med utvärderingen var att analysera och illustrera resultaten av Changemaker-projektet, för att skapa en grund för Act Svenska kyrkans återrapportering till projektfinansiären Sida. Utvärderingens metoder inkluderade dokumentstudier, intervjuer, workshops och en enkät. Slutrapporten användes av Act Svenska kyrkan som ett kunskapsstöd för planeringen av projekt för perioden 2022-2024, samt som grund för återrapportering till Sida.

Utvärderingens resultat visade att Changemaker-projektet har adresserat befintliga behov hos målgruppen. Projektets aktiviteter har varit utformade på ett målgruppsanpassat sätt och byggt på genomtänkta strategier och metoder, vilket lett till goda förutsättningar för att delar av projektinsatserna ska kunna leva kvar efter projektfinansieringens slut. Resultaten tyder även på att projektet har lett till ökat engagemang bland unga för internationella biståndsfrågor genom Act Svenska kyrkans verksamhet. Däremot har projektet inte lyckats nå sitt mål om att engagera unga killar i högre utsträckning, något som eventuellt beror på att projektet skulle ha behövt arbeta ännu mer målgruppsanpassat och strategiskt.

Se fler publikationer →