De fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige förvaltas av tre myndigheter – Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket. Oxford Research har tillsammans med Strategirådet och Nordregio utvärderat om fonderna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt och om organisation och arbetssätt kan utvecklas.

Fyra europeiska struktur- och investeringsfonder finansierar 27 program i Sverige. Tre myndigheter förvaltar de olika programmen. Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket. Tillsammans ska programmen bidra till tio tematiska mål i enlighet med den partnerskapsöverenskommelse som Sverige slutit med EU-kommissionen. Sammantaget ska 67 miljarder under programperioden 2014-2020 bidra till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Europa, Sverige och alla svenska regioner.

Genomförs verksamheten i de enskilda programmen och sammantaget på ett ändamålsenligt sätt? Vad bör utvecklas i organisation och arbetssätt för att förbättra programmens förutsättningar att leverera ett bra resultat?

Övergripande slutsatser:
– Det finns ett behov av tydlighet och samsyn om vilka effekter programmen förväntas nå, och hur.
– Det finns ett behov av tydligare styrning
– Det finns ett behov av att förtydliga vad som ska samordnas mellan fonder, och i vilket syfte.
– Det finns ett behov av att utveckla strategier för samverkan mellan nyckelaktörer.

Utvärderingen har gjorts på uppdrag av Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket. Uppdraget har initierats av fondsamordningens arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering. Den gruppen har också utgjort styrgrupp under arbetets gång.

Författare är huvudsakligen Ingrid Rydell (Strategirådet) och Mats Kullander (Oxford Research) men Natalie Verständig (Oxford Research), Frida Karlsson (Strategirådet) och Gunnar Lindberg (Nordregio) är medförfattare.

För mer information, kontakta gärna Mats Kullander, +46 72 732 89 12, mats.kullander@oxfordresearch.se eller Natalie Verständig, +46 72 732 89 14, natalie.verstandig@oxfordresearch.se.

Se fler publikationer →