Uppdragsgivare: Tillväxtverket

Oxford Researchs effektutvärdering av de åtta regionala strukturfondsprogrammen visar att programmen har bidragit till strukturförändring. Utvärderingen syftade till att bidra till lärdomar inför kommande programperiod. Några slutsatser och rekommendationer från rapporten är:

• EU:s regionala strukturfondsprogram har bidragit till strukturomvandling mot ökat entreprenörskap, bättre innovationsmiljöer, regional attraktivitet och förbättrad infrastruktur.
• Fler och mer långsiktiga insatser för att stärka entreprenörskulturen och företagsklimatet behövs.
• Stödet till regionala innovationsmiljöer måste bygga mer på näringslivets medverkan och mindre på högskolornas och universitetens forskningsagenda.

Utvärderingen genomfördes med vetenskapligt stöd från professor Magnus Klofsten vid Linköpings universitet och professor Håkan Ylinenpää vid Luleå tekniska universitet.

Se fler publikationer →