Utvärdering av det svenska deltagandet i Halden Reactor Project

Under våren 2016 utvärderade Oxford Research det svenska deltagandet i Halden Reactor Project (HRP) på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. Utvärderingen berörde det svenska deltagandet i HRP under tre progamperioder (2006-2014) och fokus låg på hur svenska aktörer har dragit nytta av data, kunskap och kompetens från HRP. Huvudsakliga intressenter i studien var Strålsäkerhetsmyndigheten och de svenska industriaktörer som bidrar till Sveriges medlemsavgift. Universitet och högskolor analyserades som sekundära intressenter.

Syftet med utvärderingen var att identifiera eventuella mervärden för svenska aktörer av det svenska deltagandet i HRP. Utöver deltagande i och användande av Haldenreaktorn med tillhörande MTO-labb inom ramen för HRP sammanställdes och analyserades även information om svenskt användande av Haldenreaktorn med tillhörande MTO-labb inom ramen för bi- och multilaterala avtal.

Metodologiskt innehöll studien en omfattande dokumentstudie där projektrapporter från projekt genomförda vid Haldenreaktorn sammanställdes och analyserades med fokus på svenskt deltagande. En större intervjustudie genomfördes där 30 individer från SSM/industrin/universiteten intervjuades och en processpårning av individer vilka tidigare varit aktiva vid Haldenreaktorn genomfördes. Inom ramen för utvärderingen hölls även en workshop där personal från SSM deltog och Oxford Research besökte även Haldenreaktorn och intervjuade experter och forskningsansvariga anställda av HRP på plats i Halden.

För mer information, kontakta gärna Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se,  +46(0)72 732 8917. 

Se fler publikationer →