Uppdragsgivare: Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)

Oxford Research har under våren 2015 utvärderat Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Utvärderingen och dess rekommendationer fungerade som ett underlag för ICLD:s arbete med att ta fram en ny strategi för de kommande årens verksamhet.

ICLD, med SKL som huvudman, är ett av instrumenten för genomförandet av Sveriges politik för global utveckling med det övergripande målet är att främja utvecklingen av lokal demokrati i Sveriges prioriterade samarbetsländer. ICLD stöder kommunala partnerskap, bedriver internationella utbildningsprogram och agerar kunskapscentrum för lokal demokrati. ICLD har sitt säte i Visby på Gotland och finansieras i huvudsak av Sida. Utvärderingen genomfördes genom en kombination av enkäter, intervjuer, fältstudier och dokumentstudier. OECD/DAC:s kriterier för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete fungerade som analytiskt ramverk för studien. Oxford Researchs främsta slutsats var att ICLD fungerar väl och att ålagda uppgifter genomförs i linje med förväntningarna. Huvudrekommendationen var därför att upprätthålla kvaliteten och att fortsätta ansträngningarna för att förbättra verksamheten.

Se fler publikationer →