Uppdragsgivare: Tillväxtverket

Oxford Research fick i maj 2011 i uppdrag av Tillväxtverket att sammanställa tre tematiska delrapporter inom ramen för utvärderingen av Interreg IV A Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Detta är den andra och berör temat Forskning och Utveckling. Syftet med rapporten är besvara vilka som är involverade i gränsöverskridande innovationssystem, huruvida näringslivet deltar i projekten, på vilka sätt programmet bidrar till teknologispridning och kunskapsutveckling, hur projekten fokuserar på tillämpad/kommersialiserad innovation, hur lärande sprids över gränserna och slutligen hur samspel och synergier fungerar med andra nationella och europeiska FoU-program.

Några av huvudresultaten i studien är:

  • Projekt inom forskning, utveckling och innovation är den vanligast förekommande typen av projekt inom Interreg IV A ÖKS. Universitet och högskolor är vidare den vanligast förekommande gruppen av aktörer inom programmet.
  • Relativt till universitet, högskolor och andra offentliga myndigheter är få privata företag involverade i projekt som rör forskning, innovation och utveckling. De företag som väl deltar är inte delaktiga i projektets initiala faser utan deltar främst i projektaktiviteterna.
  • Programmet bidrar till teknologispridning och kunskapsutveckling främst genom:

o    Komplementaritet: Genom att samarbeta gränsöverskridande kan aktörer med olika spetskomptetenser föras samman.

o    Kritisk massa: Programmet ger upphov till teknologispridning och kunskapsutveckling som inte hade kunnat ske i ett nationellt projekt på grund av att den nationella marknaden saknar kritisk massa.

o    Nya infallsvinklar: När projekt hanteras av människor med olika nationalitet och utbildningsbakgrund skapas nya infallsvinklar och lösningar på etablerade problem.

o    Best practice: Det gränsöverskridande samarbetet gör att aktörer från olika länder får insikt i hur andra länder arbetar inom områden som teknologispridning, vilket i sin tur ger upphov till att man kan lära av varandra och utveckla de nationella ovationssystemen.

  • Lärandet i programmet missgynnas av att det inte finns någon följeforskning påkopplade projekten som kan återföra kunskap från projekten till programmet samtidigt som spridningen av lärande över gränserna försvåras av att vissa projekt i hög grad har decentraliserat mycket av sin projektverksamhet till delaktiviteter som genomförs av en aktör i ett land.
Se fler publikationer →