Oxford Research har på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, utvärderat systemet med sanktionsavgifter för arbetsmiljöbrott. Syftet med utvärderingen är att utvärdera implementeringen av lagstiftningen och om den har nått avsedd effekt.

Arbetsgivare som begår arbetsmiljöbrott har sedan 2014 fått sanktioner i stället för böter. Syftet med att införa sanktionsavgifter var bland annat att effektivisera tillsynsarbetet eftersom Arbetsmiljöverket självt kan ta beslut om sanktioner. Dessutom skulle konsekvenserna av att bryta mot arbetsmiljölagen bli mer kännbara eftersom avgiftsbeloppet kan vara högre än de ofta låga bötesbeloppen.

Utvärderingen visar bland annat att:

  • Systemet för sanktionsavgifter är rimligt i förhållande till problembilden
  • Framför allt arbetsgivare inom mansdominerande sektorer har fått sanktionsavgifter
  • Antalet påföljder för arbetsmiljöbrott har ökat
  • Det är svårt för Mynak att nå ut med information om sanktionsavgifter till arbetstagarorganisationer

Utvärderingen har genomförts tillsammans med konsultbolaget Policy in Practice.

Kontakta senioranalytiker Nils Brandsma på nils.brandsma@oxfordresearch.se om  du har frågor om utvärderingen.

Se fler publikationer →