Oxford Research har under våren och sommaren 2020 utvärderat tre satsningar på hållbara offentliga måltider och lokal livsmedelsproduktion i Västra Götaland. I vår slutrapport konstaterar vi bland annat att satsningarna varit relevanta och medfört goda resultat på målgrupperna.

De satsningar som har utvärderats är:

Utvärderingen pekar på att satsningarnas positiva resultat framför allt beror på att inriktning och aktiviteter anpassats till målgruppernas behov och utmaningar.

Kunskaper har spridits

En annan slutsats i utvärderingen är att satsningarna varit framgångsrika i att sprida kunskap, vilket bidragit till arbetet med hållbara offentliga måltider i Västra Götalandsregionen.

Utvärderingen lyfter också fram att en gemensam framgångsfaktor för samtliga satsningar varit medlemmarnas höga engagemang. Det finns en tydlig koppling mellan kommunernas engagemang och den utsträckning som kommunerna uppfattar att satsningarna har bidragit till resultat.

Bidrag till stärkta nätverk

I rapporten konstaterar vi att det främsta mervärdet av satsningarna varit deras bidrag till att utveckla och stärka målgruppernas nätverk. Nätverken har bland annat möjliggjort ett ökat utbyte mellan olika aktörer i och utanför regionen.

För frågor om utvärderingen, kontakta Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se.

Se fler publikationer →