Oxford Research har på uppdrag av Statskontoret utvärderat statens stöd till utvecklingen av offentliga måltider. Utvärderingen har genomförts under våren 2020 och resultaten har, tillsammans med Statskontorets rekommendationer, överlämnats till Näringsdepartementet.

Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg har funnits sedan 2011 och har till uppgift att stötta kommuner och regioner (tidigare landsting) i deras arbete med offentliga måltider.

Utvärderingens syften var att utvärdera Kompetenscentrum med utgångspunkt i verksamhetens mål, att analysera de indikatorer som används för att följa upp verksamheten, samt att analysera vilken nytta Kompetenscentrum bidrar med för sin målgrupp och för andra aktörer.

Utvärderingen presenterar fem huvudsakliga slutsatser:

  • Kompetenscentrum är en samlande aktör i ett komplext område
  • Kompetenscentrum uppfyller sina verksamhetsspecifika mål genom att sprida kunskap, ge råd och samverka
  • Kompetenscentrums indikatorer är relevanta men kopplingen mellan mål och indikatorer är otydlig
  • Flexibilitet och långsiktighet är viktiga delar i Kompetenscentrums framtida organisering
  • Kompetenscentrum kompletterar andra aktörers insatser
  • Kompetenscentrum skapar värde genom att arbeta på lokal, regional och nationell nivå

Ta del av hela utvärderingsrapporten till höger.

Se fler publikationer →