Oxford Research har under perioden juni 2018 till september 2021 löpande utvärderat satsningen ”Swedish Scaleups”.

I utvärderingens slutrapport presenterar vi våra bedömningar av satsningens genomförande och resultat.

Satsningen “Swedish Scaleups” har under tre år bedrivits i projektform under namnet “Växtzon 2”. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och regionerna i Östra Mellansverige.

I utvärderingsrapporten konstaterar vi att Swedish Scaleups varit en högst relevant satsning för de företag som tagit emot stöd och för merparten av de deltagande parterna. Projektet har genomförts effektivt och målinriktat under framför allt det avslutande året och haft mätbar verkan på flera företag, parterna och det innovationsstödjande systemet. Projektet har även bidragit med storregionala mervärden för innovationsstödsystemet i Östra Mellansverige.

Vi anser samtidigt att det interna samarbetet mellan olika arbetsgrupper i projektet brustit, vilket har hämmat projektets möjligheter att arbeta mot målen. Vi bedömer också att samarbetet med externa aktörer i det innovationsstödjande systemet inte fullt ut realiserats på grund av bristande styrning från regionalt utvecklingsansvariga organisationer.

Mot bakgrund av de slutsatser vi presenterar i rapporten rekommenderar vi de regionalt utvecklingsansvariga organisationerna i Östra Mellansverige att:

 • Etablera en samsyn om varför strategiska projekt som Växtzon 2 beviljas medel och att aktivt styra framtida strategiska projekt utifrån denna gemensamma syn.
 • Landa i hur den operativa samordningen i det innovationsstödjande systemet i Östra Mellansverige ska finansieras framöver.
 • Hitta lösningar för hur det innovationsstödjande arbetet i Västmanland och Sörmland ska bedrivas.
 • Begrunda om organisatoriskt, strategiskt och operativt komplexa projekt som Växtzon 2 är gångbara framgent.
 • Undersöka om programkontoret i Östra Mellansverige kan tillhandahålla grundläggande projektinfrastruktur för bland annat kommunikation och filhantering.

Mot bakgrund av slutsatserna rekommenderar vi samtliga projektparter i Växtzon 2 att:

 • Arbeta för att det finns en struktur och processer för att upprätthålla den operativa samordningen mellan aktörerna i det innovationsstödjande systemet i Östra Mellansverige.
 • Genomföra interna kunskapsdelningar och andra insatser för att sprida information om och användningen av de koncept och metoder som utvecklats i Växtzon 2.
 • Säkerställa att framtida projektansökningar förankras i organisationsledningarna.

Vi vill rekommendera de fem projektparter som beviljats medel för genomföra projektet ÖMSINT att:

 • Utveckla och arbeta med en projektlogik samt använda projektlogiken för att ta fram system för kontinuerlig dokumentation, uppföljning, utvärdering och lärande under hela projekttiden.
 • Säkerställa att den projektinterna organisationsstrukturen, bemanning, ansvar och mandat korresponderar med projektlogikens delar och nivåer.
 • Säkerställa att rutiner för introduktion och involvering av nya personer finns på plats i projektet och hos varje projektpart.
 • Landa i definitioner och operationaliseringar av abstrakta målformuleringar tidigt i genomförandet.
 • Anamma ett system- och processtänkt på innovation som utnyttjar hela det innovationsstödjande systemet i Östra Mellansverige för att främja innovations- och tillväxtprocesser i företag.
 • Föra en aktiv dialog med regionalt utvecklingsansvariga organisationer i syfte att förankra projektet i strategiska ambitioner för Östra Mellansverige.
 • Undersöka former för framtida ägarskap och drift av ”Swedish Scaleups” tidigt i genomförandet.
 • Arbeta för ömsesidigt utbyte, transparens och insyn i olika arbetsgrupper i projektorganisationen.
 • Fortsätta positionera projektet utifrån hållbar tillväxt och företag med innovationshöjd. Förslagsvis genom att stärka styrningen mot Agenda 2030 och de globala målen.

Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se om du har frågor om rapporten.

Se fler publikationer →