Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtverket utvärderat myndighetens regeringsuppdrag att stödja regionerna i deras arbete med smart specialisering.

Utvärderingen ska bidra med kunskap som kan vara till nytta för Tillväxtverket i genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027.

Smart specialisering är ett arbetssätt inom EU som hjälper medlemsstater och regioner att prioritera finansiering mot de områden som har störst potential för tillväxt.

I rapporten lyfter vi bland annat fram följande iakttagelserna:

  • Tillväxtverkets aktiviteter upplevs som relevanta för arbetet med smart specialisering på regional nivå.
  • De flesta regionerna arbetar aktivt med smart specialisering. Regionerna har dock kommit olika lång i arbetet med smart specialisering – medan vissa har arbetat länge med smart specialisering är begreppen och arbetssätten fortfarande nya för vissa regioner.
  • Smart specialisering har klättrat på dagordningen i regionerna, men arbetet är fortsatt isolerat från andra insatser för regional utveckling.
  • Det har funnits en otydlighet om smart specialisering och dess roll i det regionala utvecklingsarbetet.
  • Styrningen från Regeringskansliet och Tillväxtverket upplevs inte vara tillräckligt riktningsgivande för regionernas arbete med smart specialisering.

I rapporten rekommenderar vi Tillväxtverket att anpassa stödet till hur långt olika regioner kommit i arbetet med smart specialisering och att stärka den nationella tydligheten om vilken roll och betydelse smart specialisering har för det regionala utvecklingsarbetet.

Ta del av hela rapporten till höger.

Se fler publikationer →