Under våren och sommaren 2019 har Oxford Research utvärderat tre livsmedelssatsningar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Syftet var att undersöka medverkande företags utveckling och kundnöjdhet.

Livsmedelssatsningarna var LivsmedelsacceleratornLokalproducerat i Väst och Nordic Taste and Flavour Centre. Utvärderingen genomfördes som en strukturerad telefonenkät riktad till samtliga medverkande företag, en intervjustudie med 56 semistrukturerade intervjuer samt dokumentstudier av projektbeslut och satsningarnas verksamhetsbeskrivningar.

Övergripande slutsatser för samtliga livsmedelssatsningar var att de fyller en funktion och att företagen är nöjda med satsningarna. Oxford Research rådde dock regionen att inför framtiden se över målgruppen för respektive satsning. Nedan listas de fullständiga rekommendationerna från utvärderingen.

Livsmedelsacceleratorn

  • Att tydliggöra om satsningen är en accelerator eller en språngbräda, däri även tydliggöra vilka typer av företag som är satsningens målgrupp då den nuvarande breda målgruppen gör syftet med satsningen otydlig.
  • Att göra en kartläggning av målgruppens behov och sammansättning inför att nya aktiviteter startas.
  • Att göra en intern uppdelning av arbetet och vara tydlig med den uppdelningen, det vill säga att vissa resurser riktar in sig på mindre företag och andra på lite större företag.
  • Att bli än mer proaktiva i agerandet mot företagen.

Lokalproducerat i Väst

  • Att tydliggöra vilka företag som är målgrupp för satsningen. En del av företagen vill utvecklas och skala upp sin verksamhet, medan andra gärna är kvar på hobbynivå.
  • Att fundera kring vilka behov som man vill ska tillgodoses och hur man ska hantera satsningen resursmässigt om samtliga inriktningar ska finnas kvar.
  • Att se över styrsystemet för satsningen och möjligen utveckla resultatmål kopplat till rådgivningsinsatserna, så att satsningens leveranser gentemot regionen blir tydliga.
  • Att möjligen genomföra vissa moment av de kompetensutvecklande insatserna via webbaserade lösningar så fler företag ska kunna delta. Detta ska ses som ett komplement till de fysiska träffarna, då dem i sig har varit såväl uppskattade som nödvändiga för att stärka nätverk och kontakter inom livsmedelsbranschen.

Nordic Taste and Flavour Centre

  • Att tydliggöra färdplanen framåt för satsningen. Vi ser att vissa företag vill ”stanna” kvar på regional nivå, medan andra företag ser fördelar med att vidga satsningen mot ett nationellt perspektiv.
  • Att se över hur man eventuellt skulle kunna rikta vissa aktiviteter mot större företag och vissa aktiviteter mot mindre företag.

Ta del av hela rapporten till höger.

För frågor om uppdraget, vänligen kontakta senioranalytiker Thomas Westerberg, thomas.westerberg@oxfordresearch.se

Se fler publikationer →