Rapport från Oxford Research till Regionförbundet i Kalmar län

Oxford Research har genomfört en utvärdering av Smålands Shanghaikontors näringslivsrelaterade verksamhet från 2015 till 2017. Under denna period har kontoret drivits och finansierats gemensamt av Kalmar och Kronobergs Län. Denna rapport sammanfattar resultaten av uppdraget som genomfördes under våren 2017 genom intervjuer med företag och branschorganisationer som haft ett samarbete med kontoret under denna projektperiod.

Syftet med utvärderingen av Smålands Shanghaikontor är att få en förståelse för hur branschorganisationer och företag upplever verksamheten och vilka konsekvenser det haft för näringslivet i Småland. Rapporten skall samtidigt utgöra ett underlag för beslut om kontorets framtida verksamhet.

Mot bakgrund av den samlade utvärderingen rekommenderar Oxford Research följande:

1. Smålands Shanghaikontor permanenteras så att verksamheten kan drivas på ett processorienterat sätt med långsiktiga målsättningar.
2. Det görs upp en konkret översikt över vilken typ av tjänster Shanghaikontoret kan erbjuda enskilda företag som sedan kommuniceras via hemsidan och mailutskick och även utgör ett underlag för vilka tjänster som det bör tas betalt för.
3. Kontoret inför betalning för vissa tids- och resurskrävande tjänster såsom arrangemang av studieresor, deltagande vid mässor samt större marknadsanalyser.
4. Det genomförs en kartläggning av vilka typer av företag som skulle kunna gynnas särskilt av kontakt med kontoret och dessutom en riktad satsning för att säkra att kontorets resurser används på det mest effektiva sättet.
5. Kontoret undersöker intresset för en riktad satsning gentemot IT- och teknikbranschen, då utvärderingen indikerar att det finns ett bredare intresse för ett sådant.
6. Marknadsföringen och den externa kommunikation förbättras så att det blir tydligare för både de företag som redan varit i kontakt med kontoret samt potentiella nya företag vad kontorets övergripande uppdrag är, vilka konkreta resultat som uppnåtts samt vilka tjänster som erbjuds

Se fler publikationer →