Uppdragsgivare: Tillväxtverket

Denna rapport är den tredje inom Oxford Researchs utvärdering av Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. Rapporten berör programmets förmåga och förutsättningar att skapa varaktiga och permanenta gränsöverskridande samarbeten som kan binda samman regionen. Syftet med rapporten var att, utifrån sju fallstudier av projekt inom programmet, besvara huruvida permanenta och varaktiga strukturer har skapats och vad som krävs för att dessa ska komma till stånd.

Sammanfattningsvis visar rapporten att:

  • Interreg IV A ÖKS har goda förutsättningar att skapa varaktigt och permanent gränsöverskridande samarbete genom sin projektverksamhet.
  • Fyra typfall av samarbete, som kan graderas efter hur pass långt komna projekten är i grad av varaktigt och permanent samarbete, har identifierats i de fallstudier som har genomförts:
  • Flertalet sätt på vilka permanenta och varaktiga strukturer kan skapas presenteras i rapporten. Dessa inkluderar bland annat fortsättningsprojekt som ger fördjupade samarbeten och att utnyttja redan befintliga formella samarbeten.

Oxford Research fick i maj 2011 i uppdrag av Tillväxtverket att sammanställa tre tematiska delrapporter inom ramen för utvärderingen av Interreg IV A Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Se fler publikationer →