Oxford Research deltar i Almedalen för att bidra till kunskap för ett bättre samhälle

Oxford Research kommer även i år att delta under Almedalsveckan för att bidra med vår kunskap och expertis inom frågor som rör offentlig sektor. Vi har många års erfarenhet av att tillsammans med europeiska, nationella och regionala myndigheter arbeta med utvärdering, analys och strategiutveckling. Våra främsta expertområden finns inom:

  • Arbetsmarknad och utbildning
  • Entreprenörskap och företagsfrämjande
  • Forskning och innovation
  • Jämställdhet och anti-diskriminering
  • Migration och integration
  • Regional utveckling och smart specialisering

Vi som kommer att vara på plats i Almedalen är:

Ylva Grauers Berggren är VD för Oxford Research Sverige och har arbetat med utvärdering och analys i 20 år, med särskilt fokus på entreprenörskap och näringslivsutveckling. Ylvas expertområden inkluderar hur regionala, nationella och europeiska lagar och regler påverkar konkurrens, innovation, entreprenörskap och kapitalförsörjning. Ylva är en erfaren ledare med stor vana av att koordinera och styra stora och komplexa uppdrag. Hon har lång erfarenhet av EU:s sammanhållningspolitik, och ansvarar för våra ramavtal med EU-kommissionens olika Direktorat och underliggande institut.

Sofia Avdeitchikova är specialiserad på analyser och utvärderingar av näringslivspolitiska insatser. Sofia har bland annat arbetat många år med frågor rörande finansiering av nya och innovativa företag och nyligen avslutat en studie av offentliga riskkapitalfonders bidrag till regionala finansiella system. Sofia arbetar även med hållbarhet kopplad till företagande och har bland annat skrivit om samspelet mellan entreprenören och de etablerade strukturerna i hållbarhetsomställningen.

Caroline Holmgren är främst specialiserad inom frågor som rör arbetsmarknad och utbildning. Mer specifikt arbetar Caroline ofta med projekt som rör unga i arbetslivet, vägar in i arbetslivet och (åter-)inträde på arbetsmarknaden, utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och yrkeshögskola. Därutöver har Caroline erfarenhet av att arbeta med utveckling av sociala krav i upphandlingsprocesser.

Hjalmar Eriksson är fysikern som blev samhällsanalytiker. Han arbetar med kunskap som drivkraft för utveckling, med uppdrag inom regionala strategier för innovation och smart specialisering, inom finansiering av innovation och forskning och inom samhällseffekterna av satsningar på kunskapsutveckling. Hjalmar är också certifierad normingenjör, den nya branschstandarden för konsulter som arbetar med jämställdhet och jämlikhet, normer och inkludering.

Anna-Karin Gustafsson har gedigen erfarenhet av att analysera arbetsmarknadspolitik och utvecklingen av arbetsvillkor i Sverige och i EU. Anna-Karin är Sveriges korrespondent för EU-myndigheten Eurofound, för vilken hon löpande rapporterar om svensk arbetsmarknad i allmänhet och relationerna mellan arbetsmarknadens parter i synnerhet. Dessutom har hon ett stort intresse för antidiskrimineringsarbete och har det senaste åren även varit involverad i flera migrations- och integrationsrelaterade projekt.

Anna Savolainen har arbetat på Oxford Research sedan juni 2015. Anna fokuserar på frågor relaterade till arbetsmarknad, arbetsförhållanden och industriella relationer, men även utbildning, industri och innovation. Hon arbetar även mycket mot Finland, framförallt i sin roll som nationell korrespondent för EU-myndigheten Eurofound.

Natalie Verständig är analytiker med främsta fokus och intresse inom frågor som rör migration, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hon har erfarenhet av att både kartlägga dessa frågor ur ett samhällsperspektiv, och av att stödja myndigheter i att integrera dessa perspektiv i sin verksamhet. Bland annat har Natalie genomfört en kartläggning av ensamkommande barn som försvinner för länsstyrelserna, som bidrar till att skapa en helhetsbild av varför barn försvinner och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra detta.

Johan Peck har sitt huvudsakliga arbete och intresse inom regionala utvecklingsfrågor, med fokus på regionala innovationssystem och processer för smart specialisering. Johan genomför främst analyser av regional utveckling samt utvärdering av regionala innovationsprojekt. Under våren har Johan arbetat särskilt med analyser kopplade till det regionala arbetet för smart specialisering i Norra Mellansverige. Sedan tidigare har han också ett intresse för den växande datacenterbranschen, och regionalekonomiska effekter av datacenteretableringar.

August Olsson är främst specialiserad inom forsknings- och innovationsfrågor samt kompetensförsörjningsfrågor. Under året har August arbetat dels med regionala utvecklingsprojekt med fokus på smart specialisering för såväl  Östra Mellansverige (ÖMS) som Region Dalarna och Region Gävleborg, dels med en utvärdering av det svenska mervärdet av deltagande i forskningsprogrammet  Nordisk kärnsäkerhetsforskning (NKS) på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I nuläget deltar August i arbetet med att stötta SSM i genomförandet av en större  kompetensförsörjningsutredning.

Vill du att vi deltar i ditt seminarium, eller vill du boka in ett personligt möte med oss? Kontakta Natalie Verständig, natalie.verstandig@oxfordresearch.se eller 072-732 89 14.