Som medlem i Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) deltog Oxford Research på SVUF:s utvärderingskonferens som hölls på Hilton Stockholm Slussen den 18-20 oktober 2017. På konferensen presenterade Oxford Researchs analytiker Hjalmar Eriksson ett analysramverk han tagit fram för utvärdering av horisontella principer i projekt och program.

Årets konferens arrangerad av Svenska utvärderingsföreningen (SVUF)  gick under rubriken “Att utvärdera i en komplex värld”. Konferensen bjöd in till breda diskussioner om de utmaningar som finns med att utvärdera i en komplex värld samt utvärderingsområdets utmaningar och förutsättningar att verka som ett effektivt verktyg för samhällsutveckling.

Oxford Research fanns representerade genom analytiker Hjalmar Eriksson, som även presenterade ett analysramverk han tagit fram för utvärdering av horisontella principer i projekt och program.

Hur kommer det sig att du valde att ta fram ett analysramverk för horisontella principer?

Horisontella principer är namnet på politikområden som ska ingå i alla EU-finansierade utvecklingssatsningar. Det handlar främst om hållbarhetsfrågor, både sociala och miljömässiga. Att beakta horisontella principer kan också kallas för policyintegrering. Jämställdhet är ett politikområde som är särskilt etablerat som ett sådant ”horisontellt” politikområde där man ska använda integrering som strategi. Tyvärr saknas det riktlinjer för hur man ska arbeta med horisontella principer. Det gäller såväl för dem som driver projekt och verksamheter som för oss som analyserar och utvärderar dem. Ju mer jag satte mig in i frågan desto tydligare blev det att det inte bara saknas riktlinjer, det saknas även gemensamma referensramar för vad det innebär att arbeta med horisontella principer. Det här ramverket kom till eftersom att vi hade ett konkret behov av att analysera många verksamheter på ett systematiskt och jämförbart sätt och sedan koncist och enkelt förklara för kunden vilka skillnader och likheter som fanns.

Eventuella förhoppningar om hur det kommer användas?

Det bästa skulle vara om andra utvärderare och utredare skulle sätta sina analyser i relation till vårt ramverk. Även om andra inte använder det rakt av tror jag att det finns ett stort värde i en ökad professionell dialog om horisontella principer och policyintegrering i utvärdering.

Vilka mervärden ger det att horisontella kriterier beaktas och utvärderas systematiskt i projekt och program?

Vi har fått positiv feedback från kunder på våra analyser när vi har använt det här ramverket. Att de får sin verksamhet satt i ett sammanhang har gett dem fler sätt att se på horisontella principer. Då har de fått upp ögonen för handlingsalternativ och utvecklat hur de arbetar med de horisontella principerna. Det har bidragit till ett konkret lärande, helt enkelt.

Du fick nyligen möjlighet att presentera analysramverket på SVUF:s utvärderingskonferens den 18–20 oktober. Vilken var responsen från de som var där och lyssnade?

Jag fick många intresserade frågor och flera som ville sätta sig in i ramverket. Sedan har jag också fått höra från andra utvärderare att de ska använda ramverket i sina uppdrag, vilket är den bästa respons som jag kan tänka mig. Jag fick också uppslag för hur ramverket kan utvecklas, särskilt av Evert Vedung. Han tipsade om att det går att generalisera ramverket ännu ett steg till policyintegrering i allmänhet, eller i olika typer av program.

Analysramverket finns nu tillgängligt för nedladdning under publikationer.

För frågor om analysramverket, vänligen kontakta analytiker Hjalmar Eriksson på hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se.