Analysramverk för horisontella principer framtaget av Oxford Researchs analytiker Hjalmar Eriksson inför SVUF:s utvärderingskonferens ("Att utvärdera i en komplex värld") den 19-20 oktober 2017.

Stora projektmedel betalas årligen ut inom ramen för EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna), med tillhörande krav på extern utvärdering av en stor del av de ingående insatserna. Med finansiering från ESI-fonderna kommer krav på att program och projekt även ska beakta så kallade ”horisontella principer”. Kravet på beaktande av de horisontella principerna omfattar även utvärderingen av insatserna. I dagsläget behövs dock riktlinjer, standarder, modeller och verktyg för hur horisontella principer kan beaktas i utvärderingsarbetet. Denna artikel presenterar ett förslag på övergripande konceptuellt ramverk för att bedöma horisontella principer som komponent i program och projekt. Studien tar sin utgångspunkt i Squires (2005) konceptuella ramverk för att analysera jämställdhetsintegrering som strategi, inte minst för genomförandet av EU:s jämställdhetspolitik. En teoretisk analys visar att ramverket är användbart även för jämställdhet som horisontell princip. Squires identifiering av tre olika förhållningssätt till det politiska målet jämställdhet överför däremot inte självklart till andra rättighetsområden eller till området miljömässig hållbar utveckling. Ett förslag till en abstrahering av Squires ramverk för jämställdhet till ett ramverk för horisontella principer som kategori presenteras. Det abstraherade ramverkets generaliserbarhet till andra horisontella principer motiveras genom analogier mellan olika rättighetsfrågor och till miljöområdet. Avslutningsvis presenteras fingerade exempel på utfallet av en tillämpning av det föreslagna ramverket i bedömningen av ett projekt inom Europeiska regionalfonden respektive ett projekt inom Europeiska socialfonden.

Se fler publikationer →