Oxford Research har under hösten 2018 hållit i fyra projektledarträffar på Tillväxtverket inom ramen för mötesplatsen Innovationsynk. Totalt deltog 76 projektledare för ERUF-projekt i diskussioner om utmaningar och framgångsfaktorer i projekt.

Oxford Research har under hösten 2018 haft i uppdrag att leda arbetet med fyra projektledarträffar inom ramen för Tillväxtverkets mötesplats Innovationsynk. Arbetet har innefattat planering, genomförande och uppföljning av träffarna. Innovationsynk består av fyra projektportföljer:

1. Life Science

2. Uppkopplad och innovativ industri

3. Smarta regioner och städer

4. Cirkulär och biobaserad ekonomi.

76 projektledare deltog på träffarna och diskuterade sitt arbete med hållbarhetsaspekterna och utmaningar de stött på i projektimplementeringen. Programmet för träffarna bestod till stor del av diskussions- och intervjuövningar i mindre grupper för att främja erfarenhetsutbyte och reflektion bland deltagarna. Genom presentationer från Tillväxtverket och projekten själva informerades och inspirerades deltagarna. Dagarna erbjöd också tid för att lära känna varandra och diskutera med andra projektledare och handläggare från Tillväxtverket.

Projektledarna delade med sig av liknande utmaningar kopplade till kompetensförsörjning, samarbeten med små och medelstora företag, akademiska partners, digitalisering, datasäkerhet, kommunikation av resultat och administrativa regler. Projektledarna kunde visa på goda exempel och lösningar på dessa utmaningar baserade på erfarenheter från sina respektive projekt.

Diskussionerna handlade även om projektens arbete med hållbarhetsaspekterna. Medan vissa projekt arbetar aktivt med jämställdhet, icke-diskriminering och miljöfrågor betonade några projektledare de utmaningar som finns i arbetet med hållbarhetsaspekterna. Utmaningarna som lyftes handlade bland annat om förståelsen för hur hållbarhetsaspekterna ska tolkas och när målsättningarna kan sägas uppnådda.

Kommunikation, både internt och externt, spelar en stor roll för att förstå behov och säkerställa projektens förankring. På projektledarträffarna lyftes även vikten av kommunikation för att fånga kort- och långsiktiga effekter av projekten. Av diskussionerna framgick att det inte är helt lätt att kommunicera resultat på grund av till exempel tidsbrist och konfidentiella data. Flera projekt delade samtidigt med sig av goda exempel där extern kompetens anlitats för att kommunicera ut projektresultaten.

Oxford Researchs uppdrag med Innovationsynk avslutades i december 2018 med en analysrapport som finns tillgänglig för nedladdning här.