Oxford Research är sedan 2007 nationell korrespondent till Eurofound och rapporterar löpande till myndigheten om utvecklingen i Sverige, Finland och Danmark. Medan vårt danska kontor sköter rapporteringen om Danmark bidrar vi på det svenska kontoret med underlag om Sverige och Finland. Under våren har myndigheten publicerat en rad rapporter som vi bidragit till.

Eurofound är ett trepartsorgan som sprider kunskap för att bidra till en bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik i EU:s medlemsstater. Som nationell korrespondent till Eurofound bidrar vi årligen till cirka 15 rapporter på olika teman.

En av dessa rapporter som publicerats nu under våren handlar om anställningsvillkor och -förmåner kopplade till längden på det enskilda anställningsavtalet (”Seniority-based entitlements: Extent, policy debates and research”). I rapporten undersöks bland annat hur ofta arbetstagare inom EU byter jobb och hur länge de stannar kvar på en arbetsplats. Rapporten redogör för att omkring 60 procent av arbetskraften i EU har haft samma jobb och arbetsgivare i mer än fem år. I rapporten undersöks även anställningsvillkor och -förmåner kopplade till längden på anställningsavtalet som ett sätt att uppmuntra anställda att stanna kvar längre hos samma arbetsgivare. En slutsats i rapporten är att, trots en tydlig trend mot att länder i allt större utsträckning tar bort förmåner kopplade till längden på anställningsavtal, tycks ett stort antal förmåner ändå finnas kvar. Rapporten visar också att länder med en reglerad senioritetsbaserad lönesättning paradoxalt nog tenderar att ha en plattare aggregerad lönekurva för seniora arbetstagare än länder som saknar reglering. Läs mer här.

Vi har även bidragit till en rapport (”The involvement of social partners in national policymaking”) som handlar om på vilket sätt arbetsmarknadens parter är involverade i planeringen och genomförandet av politiska reformer inom ramen för den så kallade ”planeringsterminen” – EU:s ramverk för samordning av den ekonomiska politiken. Den bild som framträder i rapporten är en överlag stabil och effektiv social dialog i EU:s medlemsstater. Däremot uppvisar några medlemsstater begränsade framsteg. I andra länder finns tecken på groende problem och luckor i den sociala dialogen som på sikt riskerar att underminera effektiviteten i dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

I en rapport om minimilöner (”Minimum wages in 2019 – annual review) presenteras de senaste siffrorna på minimilönernas utveckling i de medlemsländer som har lagstadgade minimilöner. Som nationella korrespondenter har vi bidragit med data och analyser för Sverige och Finland, som bekant inte har lagstadgade minimilöner, utan lägstalöner fastställda i kollektivavtal. Rapporten ger bland annat svar på vilka EU-länder som har en lagstadgad minimilön, hur lönerna sätts, hur stor del av arbetskraften som endast får minimilön och hur utvecklingen har sett ut under de senaste åren. Ta del av hela rapporten här.

Tidigare forskning har visat att pauser under arbetsdagen är viktiga för arbetstagares hälsa och välmående men också för arbetsprestationen och produktiviteten. Under våren har vi bidragit till en rapport (”Rest breaks from work: Overview of regulations, research and practice”) som kartlägger bestämmelser om lunch- och fikapauser i lagstiftning och kollektivavtal i EU:s medlemsstater och Norge. Ta del av hela rapporten här.

Här kan du läsa mer om våra uppdrag för Eurofound.

För frågor, vänligen kontakta Anna-Karin Gustafsson (Sverigekorrespondent) på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se eller Rasmus Firon (Finlandskorrespondent) på rasmus.firon@oxfordresearch.se.