Oxford Research bjuder tillsammans med Tillväxtverket och Almi Invest in till ett seminarium om finansmarknadsaktörers roller i klimatomställningen. Seminariet ska stärka kunskapen om finansmarknadens betydelse för en grön omställning av svensk ekonomi.

Att den finansiella sektorn har en enorm potential att bidra till minskningen av utsläpp av klimatgaser lyfts ständigt i både forskningen och politiken. Men hur ser förutsättningarna ut för olika finansiella aktörer att bidra till en positiv utveckling på klimatområdet? Vilka är utmaningarna och möjligheterna utifrån olika aktörers perspektiv? Och vad kännetecknar utvecklingen i just Sverige?

Syftet med seminariet är att stärka kunskapen om dessa frågor och samtidigt diskutera implikationer för pågående och framtida offentliga satsningar kopplade till finansiella instrument. Seminariet arrangeras av Oxford Research i samarbete med Tillväxtverket och Almi Invest.

Dag och tid: måndag den 14 oktober kl. 09.30-16.00
Plats: Nio Rum / Stora Rummet, Hamngata 2, 111 47 Stockholm
Moderator: Sofia Avdeitchikova, senioranalytiker vid Oxford Research, tidigare rådgivare inom Agenda 2030 på UNDP

För fullständigt program och information om deltagande, vänligen kontakta Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se eller (+46) 730 55 00 16.

Seminariet genomförs som en del i Oxford Researchs lärande utvärdering av Gröna fonden. Gröna fonden är en investeringsfond inom det nationella regionalfondsprogrammet 2014-2020 vars syfte är att bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Totalt har 650 miljoner kronor avsatts av regionalfondsprogrammet, Energimyndigheten och Almi till investeringar i innovativa tjänster och produkter som har en direkt eller indirekt klimatgasreducerande effekt.