Hur ser framtiden ut för Sveriges landsbygder? Vilka ska bo och bedriva verksamhet i den avlägsna och mycket avlägsna landsbygden i Sverige? Skiljer det sig från de storstadsnära landsbygderna? Hur kan myndigheter stödja olika typer av landsbygder i Sverige?

Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att kartlägga vilka typer av myndighetsstöd som aktörer i landsbygdskommuner efterfrågar. Kartläggningen ska ligga till grund för Tillväxtverket och andra myndigheters stöd till landsbygdsutvecklingen i Sverige.

Bakgrunden till kartläggningen är Tillväxtverkets uppdrag att tillsammans med andra nationella myndigheter ta fram en metod för landsbygdsanalyser.

Oxford Research kommer som en del i uppdraget göra en kartläggning av aktörer inom offentlig och privat sektor samt civila samhället. Aktörerna finns lokaliserade så att de representerar olika typer av landsbygder, inklusive mycket avlägsen landsbygd, avlägsen landsbygd och storstadsnära landsbygd.

Några av de områden vi kommer att titta på är digital kommunikation och transportinfrastruktur, kompetensförsörjning, samhällsplanering och bostadsbyggande, kommersiell service, välfärdstjänster och kultur. Kartläggningen kommer att fokusera på att ge en nulägesbild av:

  • De behov som aktörer i olika typer av landsbygder uttrycker av statliga myndigheternas verksamhet inom respektive listat områden
  • Hur behovet av anpassning av statlig verksamhet, regelverk, insatser och närvaro inom de områdena ser ut
  • Hur aktörer i olika typer av landsbygder upplever att relevanta myndigheters verksamhet finns tillgänglig i – och bidrar till – olika landsbygders utveckling
  • Aktörernas behov av utvecklad samverkan mellan myndigheter och/eller andra aktörer inom de olika områdena

Resultaten kommer senare att presenteras i en rapport och vid ett nationellt möte med myndigheterna gällande myndigheters stöd till landsbygdsutveckling. Den kommer även att ligga till grund för den fortsatta diskussionen om myndighetsgemensamt arbete i linje med de landsbygdspolitiska målen.

Läs mer om uppdraget här.