Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtanalys att studera olika policyåtgärder för livslångt lärande i andra europeiska länder.

 - Jag tror att vi kommer hitta mycket information som kan inspirera och förenkla kommande policyprocesser i Sverige, säger Louise Fabricius, analytiker på Oxford Research.

Uppdraget som Oxford Research fått består av fem nationella fallstudier av Finland, Irland, Nederländerna och Storbritannien. Fallstudierna tar fasta på livslångt lärande ur ett näringslivsperspektiv och ska bland annat se på företagens förutsättningar att möta internationell konkurrens och utmaningar kopplade till digitalisering, automatisering och värdekedjornas globalisering genom välfungerande matchning av kompetens.

I Sverige finns – till skillnad från i många andra europeiska länder – goda möjligheter till olika typer av kompetensutveckling under arbetslivet. Trots det upplever många svenska företag att matchningen mellan behov och kompetenser försämrats, visar Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet”. Många företag upplever till och med att fungerande kompetensförsörjning och kompetensutveckling utgör de största utmaningarna för att kunna växa.

I många europeiska länder, inklusive Sverige, ställs samtidigt allt hårdare krav från näringslivet på att individer ska tillgodose sig olika typer av kompetensutveckling under yrkeslivet, vilket innebär att lärande måste möjliggöras under individens hela karriär. Mot den bakgrunden är uppdraget som Oxford Research nu ska genomföra för Tillväxtanalys angeläget – inte minst för att stärka kunskapen om hur det ser ut i andra länder och vad vi i Sverige kan lära av detta sett ur näringslivets perspektiv.

Louise Fabricius är analytiker på Oxford Research och projektledare för uppdraget:

– Livslångt lärande är en fråga som har funnits på den politiska agendan ett bra tag nu, både i Sverige och i EU. Det som är nyare är att begreppet allt oftare används i sammanhang som handlar om att skapa nytta för företagen, vilket fallstudierna tar fasta på.

I fallstudierna som ska genomföras av Finland, Irland, Nederländerna och Storbritannien kommer Oxford Research att undersöka policyåtgärder och offentligt stöd till företags kompetensrelaterade konkurrenskraft. Genom en kombination av dokumentstudier och intervjuer kommer en kartläggning att göras i respektive land av arbetet med livslångt lärande, men också hur specifika system påverkar lokala kompetensbehov i näringslivet. En central del i uppdraget är att förstå hur lärdomar från de insatser som implementerats i andra länder kan appliceras i Sverige.

Louise Fabricius igen:

– Resultaten från fallstudierna kommer under våren att presenteras för en grupp svenska experter och för representanter för utbildningssektorn och näringslivet. Därefter ska en slutrapport levereras till Tillväxtanalys i april 2020.

Läs mer om uppdraget här.

Har du frågor om uppdraget eller vill du veta mer om vad vi kan erbjuda inom livslång lärande, kompetensförsörjning och -utveckling? Välkommen att kontakta Louise Fabricius på louise.fabricius@oxfordresearch.se.