Oxford Research har bidragit till en ny rapport om kompetensförsörjning i landsbygder som Tillväxtverket lanserade i samband med Kompetensförsörjningsdagen 2020. Rapporten innehåller även konstruktiva åtgärdsförslag på hur den rådande kompetensbristen på Sveriges landsbygder kan motverkas.

Stöd till landsbygder står högt på den politiska agendan. Därför har Oxford Research, på uppdrag av Tillväxtverket, tagit fram en kunskapsöversikt om kompetensförsörjning i landsbygder. Kunskapsöversikten baseras på dokumentstudier av forskning och andra rapporter samt intervjuer och workshops med relevanta aktörer.

Några av de slutsatserna som framträder i kunskapsöversikten är att:

  • Landsbygdskommuner inte har förmått ställa om till kunskapsintensiva tjänstesamhällen i samma grad som täta kommungrupperingar. 
  • De största hindren för kompetensförsörjning, i synnerhet i avlägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner, relaterar till demografi. Många av de åtgärder som litteraturen föreslår handlar därför om att stimulera inflyttning och om att skapa intresse för att bo kvar på landsbygderna.
  • Åtgärdsförslag riktade till näringslivet och utbildningssektorn handlar till exempel om att stärka dialogen mellan företag och utbildningsanordnare kring arbetskraftens utbildningsbehov samt att utöka möjligheterna till distansutbildning och flexibla arbetssätt. 
  • De behov som finns i övriga delar av Sverige existerar också på landsbygden. Många kommuner lider till exempel av ökad brist på vård-, omsorgs- och lärarpersonal.
  • Landsbygdsperspektivet, särskilt vad gäller de bristyrken som efterfrågas av landsbygdskommuner, skulle generellt behöva ges större utrymme i litteraturen om kompetensförsörjning.  

Oxford Research har också bidragit med framåtblickande reflektioner som dels handlar om hur politiken kan ta ett strategiskt helhetsgrepp om kompetensförsörjningen på landsbygden, dels om vilka vägval som landsbygdskommunerna själva står inför.

En sådan reflektion handlar om att såväl forskningen som andra utredningar behöver bli mer varierade sett till vilka geografier och typer av landsbygdskommuner som studeras. Att kompetensförsörjningsbehovet ofta analyseras utifrån ett glesbygdsperspektiv och inte ett landsbygdsperspektiv medför att bilden av kompetensförsörjningsbehoven inte är heltäckande.

En annan reflektion handlar om huruvida det över huvud taget är möjligt för landsbygder att ställa om till tjänsteproducerande arbetsmarknader. Forskningen visar att demografin i landsbygdskommuner försvårar för etableringen av konkurrenskraftiga marknader för kvalificerad tjänsteproduktion. För landsbygdskommunerna finns det därför lika stora anledningar att fundera på vad som är långsiktigt realistiskt att inrikta arbetsmarknadsfrämjande åtgärder mot som på hur dagens kompetensbehov kan bemötas.

Oxford Researchs samlade bedömning är att de utmaningar som landsbygderna står inför i hög grad relaterar till frågan om landsbygdskommunernas förmåga att attrahera befolkning.

Med stöd i den kunskapsöversikt som Oxford Research tagit fram listar Tillväxtverket en rad förslag på åtgärder för att komma till rätta med de växande problemen med bristfällig kompetensförsörjning på Sveriges landsbygder. Förslagen handlar bland annat om att förbättra transportsystemen, att utöka möjligheterna till kompetensutveckling för boende på landsbygden och att skapa incitament för att locka högutbildade till landsbygdskommunerna.

Kunskapsöversikten och samtliga åtgärdsförslag finns att läsa i rapporten.

Under våren 2020 har Oxford Research även kartlagt behovet av myndighetsstöd i de svenska landsbygderna på uppdrag av Tillväxtverket. Om du vill veta mer våra tjänster och uppdrag inom landsbygdsutveckling är du välkommen att kontakta senioranalytiker Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se.