Oxford Research genomför på uppdrag av Energimyndigheten en kartläggning av svenska resurser, satsningar och gap inom forskning och innovation på kärnkraftsområdet. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga nuläget inom svensk forskning på området och identifiera vilka forsknings-, teknik- och innovationsområden som är särskilt aktuella och intressanta sett till existerande resurser och kunskap.

Det finns flera olika perspektiv på frågor om forskning och utveckling inom kärnkraftsområdet, som berör såväl nuvarande anläggningar, nödvändig kompetensförsörjning och framtida teknikutveckling. Oavsett kärnkraftens vara eller icke vara i det svenska energisystemet finns ett behov av aktuell kunskap och robust kompetensförsörjning i många år framöver, för att kunna hantera frågor kopplade till underhåll, nedmontering, avfallshantering och teknikutvecklingen i vår omvärld. Branschens attraktivitet och tillgången till kompetens inom kärnkraftsområdet är också kopplad till den forskning som bedrivs inom både akademin och det privata näringslivet.

– Idag genomförs mycket av den kärnkraftsrelaterade forskningen i Sverige av nischade forskargrupper. Det här uppdraget syftar till att skapa en övergripande bild av forsknings- och utvecklingsinsatserna i Sverige, och vilka frågor och ämnen som är aktuella. Den kunskapen behövs, oavsett vilken roll och inriktning vi ser för kärnkraften i framtiden, säger Johan Peck på Oxford Research.

I det uppdrag som Oxford Research nu genomför för Energimyndigheten drar vi nytta av att kunna kombinera vår ämnesspecifika erfarenhet av kärnkrafts- och strålsäkerhetsområdet med våra bredare kunskaper om forsknings- och teknikutveckling, kompetensförsörjning – och om insatser som kan öka samspelet mellan olika samhällsaktörer.

Datainsamling kommer att genomföras med en kombination av metoder som inkluderar workshops, intervjuer och sekundärdataanalys av befintliga sammanställningar. Resultaten kommer att analyseras tillsammans med en expertgrupp som har tillsatts för uppdraget. Slutrapport lämnas till Energimyndigheten i augusti.

Oxford Research har tidigare genomfört flera relaterade uppdrag om energifrågor och strålsäkerhet, däribland en kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet inom strålsäkerhetsområdet, som fick mycket uppmärksamhet när den överlämnades till regeringen.

Frågor om uppdraget för Energimyndigheten eller våra tidigare uppdrag riktas till VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se.