Oxford Research har sedan 2018 haft i uppdrag av Svenska ESF-rådet att utvärdera tio projekt som syftade till att stärka och utveckla den svenska yrkesutbildningen och kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

I slutrapporten konstaterar vi att projekten har uppnått de förväntade resultaten samtidigt som någon långsiktig förändring på hela utbildningssystemet inte gått att utläsa.

Utvärderingen, som har omfattat tio projekt med finansiering från Svenska ESF-rådet, har dels bedömt projektens bidrag till förväntade resultat och effekter, dels bidragit med lärande om varför vissa resultat uppnåtts och andra inte. Oxford Research följde projekten under genomförandet och fram till att de avslutades i augusti 2020. Data samlades in genom intervjuer, fältstudier, workshops, dialogseminarier, dokumentstudier och enkäter.

På Svenska ESF-rådets hemsida kan du läsa mer om projekten.

Utvärderingens bedömning är att projekten genomfört de planerade insatserna och därmed bidragit till förväntade effekter på kort sikt. Projekten har bland annat stärkt kopplingen mellan skola och arbetsliv samt bidragit till ökad kvalitet i flera yrkesutbildningar. Samtidigt konstaterar vi i slutrapporten att projektens prestationer och effekter sällan spridits utanför de branscher eller geografiska områden som projekten arbetat inom. Även om enskilda projekt har gjort avtryck inom sina respektive områden går det inte att tala om någon samlad systempåverkan från samtliga projekt.

I slutrapporten lämnar vi därför följande rekommendationer till Svenska ESF-rådet inför kommande utlysningar:

  • Konkretisera vilka effekter som satsningarna ska skapa på olika nivåer
  • Skapa förutsättningar för systempåverkan genom att rikta satsningarna mot rätt målgrupper. Skapa kanaler för att sprida lokala och branschspecifika prestationer
  • Fokusera på det samlade värdet av en utlysning genom att säkerställa att det finns projekt som svarar mot hela den identifierade problembilden
  • Stärk förutsättningarna för projektens genomförande genom att föra en löpande dialog med projekten, ställa högre krav på genomförandeplaner i inledningen av projekten samt prioritera projekt med goda förutsättningar att genomföras.

Läs slutrapporten för att ta del av fullständiga resultat och rekommendationer.

Utvärderingens iakttagelser har presenterats för Svenska ESF-rådet och andra intressenter vid flera tillfällen. Mot bakgrund av rekommendationerna har Svenska ESF-rådet valt att utveckla sina utlysningar samt arbetat för att stärka förutsättningarna för att projekt fortsätter att ge resultat efter att de avslutats.

Kontakta analytiker Louise Fabricius på louise.fabricius@oxfordresearch.se om du har några frågor om utvärderingen.