Oxford Research har under perioden 2018-2020 haft i uppdrag av Svenska ESF-rådet att utvärdera tio projekt som syftade till att stärka och utveckla den svenska yrkesutbildningen.

Utvärderingens bedömning är att projekten genomfört de planerade insatserna och därmed bidragit till de förväntade effekterna på kort sikt. Samtidigt kan utvärderingen konstatera att projektens prestationer och effekter sällan spridits utanför de branscher eller geografiska områden som projekten arbetat inom.

I slutrapporten lämnar vi följande rekommendationer till Svenska ESF-rådet inför kommande utlysningar:

  • Konkretisera vilka effekter som satsningarna ska skapa på olika nivåer
  • Skapa förutsättningar för systempåverkan genom att rikta satsningarna mot rätt målgrupper. Skapa kanaler för att sprida lokala och branschspecifika prestationer
  • Fokusera på det samlade värdet av en satsning genom att säkerställa att det finns projekt som svarar mot hela den identifierade problembilden
  • Stärk förutsättningarna för genomförandet genom att föra en löpande dialog med projekten, ställa högre krav på att det finns genomförandeplaner i inledningen av projekten samt prioritera projekt med goda förutsättningar att genomföras.

Ladda ned slutrapporten till höger för att ta del av fullständiga resultat och rekommendationer.

Se fler publikationer →