Oxford Research har i hård konkurrens med andra utvärderingsaktörer valts ut för att utvärdera forskningsrådet Formas. Utvärderingen genomförs i samarbete med hållbarhetskonsulten Gaia samt forskarna Connor O ’Carroll och Teis Hansen.

- Det är viktigt att forsknings- och kunskapsaktörer som Formas utvärderas för att kunna dra lärdomar om hur de kan öka sitt genomslag i samhället, säger VD Ylva Grauers Berggren.

Målet med utvärderingen är att bedöma hur väl Formas arbetat med sina målsättningar under perioden 2010–2020. Utvärderingen ska bland annat förhålla sig till hur Formas uppfyller sin funktion som en del i det svenska forsknings- och innovationssystemet samt hur effektivt myndigheten arbetat med kunskapsspridning och påverkan inom hållbar utveckling och grön omställning. Utvärderingens bedömningar ska mynna ut i rekommendationer för framtida styrning och aktiviteter.

Flera perspektiv i utvärderingen

Oxford Research utvärderar Formas ur både ett strategiskt och operativt perspektiv. Utvärderingen genomförs utifrån en kombination av metoder som skrivbordsstudier, djupintervjuer, enkäter, fallstudier och kunskapsseminarier som syftar till att återföra lärande till Formas och andra intressenter. Slutrapporten med rekommendationer och förslag på prioriteringar kommer att presenteras i september 2021.

– Utvärderingen av Formas är en del i vårt ökade fokus på analyser och utvärderingar inom miljö och klimat, hållbarhet och Agenda 2030. Arbetet för en grön omställning kommer öka under kommande år, vilket vi märker av redan nu i flera av våra uppdrag. Formas är en viktig aktör i den omställningen, säger Ylva Grauers Berggren.

Läs mer: ”YH-utbildningar för en grön omställning”

Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) lyder under Miljödepartementet och är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Formas finansierar forskning och innovation, bidrar till strategiutveckling samt genomför analyser och utvärderingar inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas ska även arbeta med forskningskommunikation, sprida forskningsresultat och – till stöd för kommuners och myndigheters arbete med att uppnå Sveriges miljömål – ta fram evidensbaserade miljöanalyser och forskningssammanställningar.