Region Norrbotten har gett Oxford Research i uppdrag att analysera behovet av utbildningar inom yrkeshögskolan. Behoven ska utgå från regionens omställning till en grönare ekonomi.

Data kommer samlas in genom att ett stort antal semistrukturerade intervjuer genomförs med berörda aktörer. Respondenterna kommer att vara utbildningsorganisatörer och kommunala tjänstemän med kunskap om behovet av arbetskraft i kommunerna.

Analysen baseras också på en studie av dokument som Oxford Research genomförde 2020 och som jämförde de allmänna trenderna i branscher med utmaningar och möjligheter i Norrbotten. Studien utgick från de trender som Myndigheten för yrkeshögskolan identifierat kopplade till utbudet av yrkeshögskoleutbildningar.

Analysen kommer presenteras i en rapport som lämnar rekommendationer om vilka typer av utbildningar som behövs i Norrbotten.