Under de senaste åren har det politiska intresset för satsningar på scaleups ökat i Sverige och Norden.

Oxford Research utvärderade under 2018-2021 projektet ”Swedish Scaleups” som är en av de största satsningarna på innovativa scaleup-företag i Sverige.

Swedish Scaleups var ett projekt som genomfördes av tio företagsinkubatorer och science parks i Sörmland, Västmanland, Örebro, Östergötland och Uppsala. Projektet pågick mellan augusti 2018 och september 2021 och finansierades av regionerna och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet skulle dels utveckla en hållbar storregional samverkansplattform för tillväxt i innovativa företag i regionerna, dels ge stöd till scaleup-företag och andra innovativa företag.

Genom Swedish Scaleups kunde företag få hjälp att ta nästa steg i utvecklingen inom bland annat internationalisering, hållbarhet, kapitalanskaffning och kompetensförsörjning. Totalt gav projektet stöd till 234 företag under de tre år som det pågick.

Arbetet med Swedish Scaleups fortsätter under hösten 2021 och fram till och med 2023 genom projektet ÖMSINT som beviljats finansiering från EU:s initiativ för ekonomisk återhämtning efter covid-19-pandemin – REACT-EU.

En framgångsrik satsning på scaleup

Oxford Research har som löpande utvärderare följt Swedish Scaleups under de senaste tre åren. I september presenterade vi vår slutrapport från arbetet med utvärderingen på en konferens som hölls på Steam Hotel i Västerås.

Vår samlade bedömning från arbetet med utvärderingen är att projektet varit högst relevant för deltagande företag och för merparten av de deltagande aktörerna och regionerna.

Vi menar att projektet genomförts effektivt och målinriktat under stora delar av tiden och ser att utvecklingen i flera av de företag som deltagit varit positiv – trots covid-19-pandemin. Vi ser också att projektet gjort avtryck på det innovationsfrämjande systemet i de deltagande regionerna.

I utvärderingsrapporten påpekar vi att projektet tidvis haft svårt att organisera arbetet så att det funnits ett strukturerat utbyte mellan olika interna arbetsgrupper. Vi gör också bedömningen att projektets samarbete med andra aktörer i det innovationsfrämjande systemet brustit och att detta delvis beror på avsaknaden av en aktiv styrning från regionerna.

Varför är scaleup i ropet?

Scaleup är företag med hög innovationshöjd, dedikerade anställda, en affärsmodell som är skalbar och med en samlad potential att växa med minst 20 procent per år i tre år. Forskningen pekar bland annat på att scaleup-företag har en viktig roll i att stärka sysselsättningen och den långsiktiga tillväxten i regionala och nationella ekonomier.

Sverige hade det fjärde största antal scaleup-företag av alla europeiska länder i en undersökning som genomfördes av Erasmus Centre for Entrepreneurship 2020.

Det finns tecken på att det politiska intresset för satsningar på scaleup har ökat under de senaste åren. Till exempel har Vinnova och Nordic Innovation lanserat en gemensam nordisk satsning på scaleup-företag, med ambitionen att göra Norden till en ledande region inom satsningar på både startup och scaleup.

Klicka här för att läsa slutrapporten.

Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se eller +46 (0) 702 96 54 49 om du vill veta mer om utvärderingen eller vårt erbjudande kopplat till satsningar på scaleup-företag.