I januari 2016 presenterade Sveriges dåvarande närings- och innovationsminister Mikael Damberg regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Under 2019–2021 har Oxford Research utvärderat ett av de uppdrag som Tillväxtverket genomfört inom ramen för strategin.

Genom regeringsuppdraget ”Smart industri i regionerna 2.0” har Tillväxtverket utlyst projektmedel och fört dialog med regionerna om Sveriges nyindustrialisering.

I vår utvärdering av uppdraget konstaterar vi att det funnits ett kommunikativt glapp mellan vad Tillväxtverket velat uppnå med uppdraget och hur det utformats och genomförts. Vi argumenterar för att uppdragets förändringsteori borde ha tydliggjorts för att underlätta för genomförandet samt i uppföljning och utvärdering.

Vi konstaterar vidare att uppdraget fått ett brett genomslag i regionerna, bland annat genom att industrins omställning tagit plats på de regionala agendorna, och genom att regionerna fått ökad kunskap om industrins förutsättningar. En positiv iakttagelse är att uppdragets flexibla utformning möjliggjort synergier med Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Svårt att nå ut till industriföretag

En slutsats i utvärderingsrapporten är att de projekt som beviljats medel inom uppdraget haft svårt att nå ut till de industriföretag som nyindustrialiseringsstrategin riktar sig till. Detta är en strukturell utmaning inom flera av de företagsstödjande program som vi utvärderat. Covid-19-pandemin har ytterligare försvårat för kontakten med företag.

I rapporten lämnar vi en rekommendation till Tillväxtverket om att framtida projekt måste förankras i regionala behovsanalyser.

Stärkt konkurrenskraft i industrin

Industrin står för en femtedel av Sveriges ekonomi, sysselsätter omkring en miljon människor och står för 77 procent av det samlade svenska exportvärdet. Samtidigt ökar konkurrensen från omvärlden, särskilt från tillväxtekonomier i Asien, som i allt högre utsträckning konkurrerar med kunskap och inte bara med låga löner.

Regeringens nyindustrialiseringsstrategi ska bidra till att stärka den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Strategin genomförs i fyra fokusområden: digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft.

Kontakta analytiker Jennie Persson på jennie.persson@oxfordresearch.se för mer information om utvärderingen och vårt erbjudande inom analys och utvärdering kopplat till nyindustrialiseringsstrategin.