Den höga arbetslösheten i Sverige har länge varit föremål för debatt - och pandemin har lett till att arbetslösheten ökat ytterligare.

Under 2021 har Oxford Research utvärderat en insats som erbjuder arbetsträning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 - Arbetsträning är en åtgärd med stor potential för de allra mest sårbara grupperna på arbetsmarknaden, säger Andrea Utas, analytiker på Oxford Research.

Projektet MIA Vidare syftar till att få arbetslösa och utsatta personer i arbete genom arbetsträning och behovsanpassat stöd från arbetsintegrerande sociala företag (ASF). För de som deltagit i insatser från projektet har möjligheten att få arbetsträning varit en viktig del i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

– Uppdraget var särskilt intressant eftersom vi utvärderade effekterna av en specifik arbetsmarknadsrehabiliterande åtgärd. Det unika med arbetsintegrerande sociala företag är att de existerar för att folk ska kunna arbetsträna, så de är vana att möta utsatta personer och anpassa arbetsträningen, säger Andrea Utas, analytiker på Oxford Research.

Bra möjligheter för etablering på arbetsmarknaden

I utvärderingsrapporten som Oxford Research tagit fram för Samordningsförbunden Huddinge Botkyrka Salem och Södertälje för vi en diskussion om huruvida det är bättre att investera i arbetsträning inom arbetsintegrerande sociala företag eller i arbetsträning på den öppna arbetsmarknaden. Vi konstaterar att arbetsträning i arbetsintegrerande sociala företag ger goda chanser för arbetslösa att närma sig arbetsmarknaden.

Med hjälp av en regressionsanalys påvisar vi att den arbetsträning projektet erbjudit haft en statistiskt signifikant positiv effekt på deltagarnas stegförflyttning, genom att målgruppen lyckats närma sig arbetsmarknaden efter att ha deltagit i arbetsträning. Ett överraskande resultat var dock att arbetsträningen endast kunde förklara fem procent av den positiva stegförflyttningen som deltagarna gjort. Det finns med andra ord en mängd andra faktorer som kan förklara resultaten.

– Det vore intressant att kunna fördjupa sig ytterligare i vilka faktorer som förklarar varför det går bra för personer inom den här målgruppen. Ju mer vi vet om det, desto bättre stöd kan samhället erbjuda, säger Andrea Utas.

EU:s fjärde högsta arbetslöshet

I skrivande stund har Sverige en arbetslöshet på 8,5 procent och 186 000 människor som är långtidsarbetslösa. Det innebär att arbetslösheten i Sverige är fjärde högst inom EU. Samtidigt har sysselsättningsgraden i Sverige, det vill säga andelen av befolkningen med en sysselsättning, länge varit bland de högsta inom EU.

Den svenska arbetsmarknaden kan te sig paradoxal – samtidigt som var fjärde person i åldern 20–64 inte kan försörja sig, råder det arbetskraftsbrist inom vissa sektorer. Denna snedfördelning tyder på att det finns strukturella problem där vissa grupper utestängs från arbetsmarknaden.

– Personer som är arbetslösa är det av många olika skäl och har väldigt olika förutsättningar att komma i arbete. Olika åtgärder är olika lämpliga för olika grupper. Arbetsträning är en åtgärd med stor potential för de allra mest sårbara grupperna på arbetsmarknaden, säger Andrea Utas.

Klicka här för att ladda ned utvärderingsrapporten.

Kontakta Andrea Utas på andrea.utas@oxfordresearch.se om du vill veta mera om utvärderingen och vårt erbjudande inom social hållbarhet.