Under våren 2022 har Oxford Research utvärderat Act Svenska kyrkans projekt Changemaker.

Changemaker-projektet syftade till att stärka Svenska kyrkans folkrörelse för internationella frågor, genom att öka förståelsen och engagemanget hos personer mellan 16 och 30 år.

Changemaker-projektet löpte under perioden 2019–2021 och finansierades av Sidas medel för informations- och kommunikationsinsatser, Infokom. Mer specifikt syftade projektet till att lösa två problem. Det första problemet handlade om att det finns en kraftig underepresentation av unga – i synnerhet unga män – i Svenska kyrkans arbete med globala rättvisefrågor. Det andra problemet handlade om att Act Svenska kyrkan upplever ett behov av att ge unga en mer verklighetstrogen och postkolonialt medveten bild av internationellt biståndsarbete.

För att adressera dessa två problem genomförde Changemaker-projektet två typer av aktiviteter i form av dels bred kommunikation riktad mot unga vuxna som finns i Svenska kyrkans nätverk, dels fördjupad kommunikation genom unga volontärer.

Changemaker har adresserat behov hos målgruppen

Syftet med utvärderingen var att analysera och illustrera resultaten av Changemaker-projektet, för att skapa en grund för Act Svenska kyrkans återrapportering till Sida. Analys och slutsatser togs fram genom dokumentstudier, intervjuer, workshops och en enkät.

Utvärderingen visar att Changemaker-projektet har adresserat befintliga behov hos målgruppen. Projektets aktiviteter har varit utformade på ett målgruppsanpassat sätt och byggt på genomtänkta strategier och metoder, vilket lett till goda förutsättningar för att vissa projektinsatser ska kunna leva kvar efter projektfinansieringens slut.

Utvärderingen tyder även på att projektet lett till ökat engagemang bland unga för internationella biståndsfrågor genom Act Svenska kyrkans verksamhet. Däremot har projektet inte lyckats nå målet om att engagera unga män i högre utsträckning, något som eventuellt beror på att projektet skulle ha behövt arbeta ännu mer målgruppsanpassat och strategiskt.  

Djupare kontakt med målgruppen behövs i framtiden

I utvärderingsrapporten konstaterar vi att framtida, liknande projekt skulle gynnas av en djupare kontakt med målgrupper för att bättre definiera målstrategier, i synnerhet om det rör målgrupper som organisationen har haft svårt att nå. I rapporten lämnar vi även en rad organisatoriska rekommendationer, i form av bättre strukturer för målsättning och uppföljning.

Slutrapporten kommer användas framöver av Act Svenska kyrkan som ett kunskapsstöd i planeringen av projekt för perioden 2022–2024.

Kontakta senioranalytiker Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se om du har några frågor om uppdraget.