Oxford Research har tillsammans med Jonas Månsson, forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, utvärderat regionalfondens långsiktiga effekter på små och medelstora företag.

Utvärderingen visar att regionalfonden haft positiva effekter på företagens nettoomsättning, förädlingsvärde och sysselsättning.

Utvärderingen har genomförts inom ramen för ett regeringsuppdrag till Tillväxtanalys som har syftat till att utvärdera regionalfondens effekter på deltagande företag under programperioden 2014–2020. Regeringsuppdraget skulle bland annat ge svar på:

  • Om och i vilken grad företag med tillväxtpotential deltar i regionalfondens insatser.
  • Om det finns skillnader i regionala effekter mellan genomförda insatser.
  • Om insatserna lett till några effekter som påverkar de deltagande företagens tillväxt och konkurrenskraft.

Den utvärdering som Oxford Research ansvarat för har framför allt adresserat den sistnämnda frågan. Utvärderingen visar att regionalfonden haft signifikanta positiva effekter på företagens tillväxt (i form av nettoomsättning), konkurrenskraft (i form av förädlingsvärde) och sysselsättning. Jämfört med kontrollgruppen har de deltagande företagen ökat nettoomsättningen med 121 900 kronor, förädlingsvärdet med 57 000 kronor och antalet anställda med 0,79. Vad gäller antalet anställda är effekten signifikant, men resultatet är ändå osäkert eftersom det fanns skillnader mellan de deltagande företagen och företagen i kontrollgruppen redan innan insatserna genomfördes.

Fler utvärderingar inom regeringsuppdraget

Inom ramen för regeringsuppdraget har ytterligare två utvärderingar genomförts av kortsiktiga effekter på deltagande företag. Resultaten av utvärderingarna indikerar att regionalfonden kommit åt viktiga företagsgrupper med utvecklingspotential utanför storstadsregionerna. Utvärderingarna visar även att regionalfonden nått en större andel yngre högutbildade företagare och anställda än branschgenomsnittet.

I en enkät till deltagande företag bedömde cirka hälften av företagen att insatserna i hög eller mycket hög utsträckning lett till såväl ökad kunskap som konkreta förändringar i företaget. Mer än hälften av företagen har lagt relativt mycket tid på att delta i insatsen. Variationen i deltagandet är samtidigt stor vilket lär ha påverkat hur de deltagande företagen bedömde effekterna av sitt deltagande.

Utvärderingarna visar inte på några tydliga skillnader i regionala effekter, utan insatserna har framför allt haft effekt på företagare och företagsnivå. Det återstår att se om regionalfondens nya programperiod, i större utsträckning, kan stärka kopplingen till regionernas smarta specialiseringsstrategier.

Brister i dokumentation och statistik

Arbetet med utvärderingarna har belyst en rad problem och begränsningar i den dokumentation och statistik som finns tillgänglig. Till exempel har det inte gått att mäta regionalfondens effekter på företagens energianvändning eller export, vilket ingick i det uppdrag som Oxford Research fick av Tillväxtanalys.

Med utgångspunkt i de problem och begränsningar som identifierats skriver Tillväxtanalys att Tillväxtverket, som förvaltar regionalfonden i Sverige, bör:

  • Använda en begriplig och konsekvent terminologi för förändringsteori under programperioden 2021–2027.
  • Arbeta för en jämn och hög lägstanivå i projektens läges- och slutrapportering inom och mellan programområden.
  • Utveckla dokumentet med riktlinjer för att samla in och mäta aktivitetsindikatorer inom EU:s regionalfond.
  • Ser över sina interna processer för att förse utvärderare, forskare och andra aktörer med program- och projektdokumentation som kan användas för att utvärdera eller utveckla nya kunskaper om EU:s regionalfond.

Ta del av den utvärderingsrapport som Oxford Research ansvarat för här. På Tillväxtanalys hemsida går det att ta del av alla rapporter från regeringsuppdraget.

Kontakta senioranalytiker Roe Langaas på roe.langaas@oxfordresearch.se om du har några frågor om utvärderingen.