Oxford Research har under perioden 2018–2023 genomfört tre lärande utvärderingar av projekten Miljö:FIA, RepLab och SpaceLab vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Utvärderingarna visar att projekten, genom att öka de deltagande företagens kunskaper om additiv tillverkning och automation, skapat förutsättningar för en mer hållbar och effektiv tillverkningsindustri i Västsverige.

Utvärderingen visar att de deltagande industriföretagen fått kunskaper om avancerad teknik, att samarbetet stärkts mellan Högskolan Väst och flera av industriföretagen i regionen, samt att Högskolan Väst gjort investeringar i forskningsinfrastruktur som i framtiden kan nyttjas av lokala industriföretag. Projekten, som har medfinansierats av EU:s regionalfond, har även bidragit till framsteg inom forskning om avancerad teknik, såsom additiv tillverkning, smart materialanvändning och automation. Projektet har särskilt fokuserat på flyg- och rymdindustrin genom det samarbete som Högskolan Väst sedan tidigare har med företaget GKN Aerospace.

Additiv tillverkning och automation effektiviserar Västsveriges industri

Projektet Miljö:FIA har genomfört insatser för att stärka de regionala industriföretagens konkurrenskraft och tillväxt, i enlighet med målen inom Västsveriges regionalfondsprogram. I utvärderingen pekar Oxford Research på att projektet kunnat göra mer för att integrera hållbarhetsaspekter i genomförandet och i projektets målstruktur.

RepLab har utvecklat avancerade tekniker inom additiv tillverkning som kan användas för att genomföra reparationer inom industrin. Projektet har genomfört åtta forsknings- och innovationsprojekt i samarbete mellan Högskolan Väst och industriföretag, främjat samverkan mellan Högskolan Väst och den västsvenska industrin samt bidragit till utbildningar vid Högskolan Väst som är relevanta för industriföretag. Det har tidvis varit svårt för projektet att engagera företagen i forsknings- och innovationsprojekten, men de företag som har deltagit har upplevt stödet som givande.

SpaceLab har stärkt regionens position inom additiv tillverkning, genom att utveckla tillverkningstekniker som minskar materialanvändningen och bränsleförbrukningen inom rymdverksamhet.

Lärande utvärdering bidrar till att projekten styr mot sina mål

Oxford Research har haft två huvudsakliga mål med de lärande utvärderingarna: att analysera och värdera projektens genomförande, resultat och effekter i förhållande till projektens mål samt att erbjuda stöd som möjliggör för justeringar och förbättringar under projektens genomförande.

Utvärderingarna har inkluderat workshopar med projektrepresentanter, intervjuer med projekt-, styr- och målgrupper samt dokumentstudier. Oxford Research har redovisat utvärderingsresultaten i slutrapporter och presentationer för projektens styrgrupper.

Kontakta senioranalytiker Roe Langaas på roe.langaas@oxfordresearch.se om du har frågor om uppdraget.